درس 1


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

What’s your last name?/wʌts jʊər læst neɪm?/

نام خانوادگی شما چیست؟ فامیلی شما چیست؟

جمله

2

library card/ˈlaɪˌbrɛri kɑrd/

کارت عضویت کتابخانه

اسم

3

I’m your English teacher./aɪm jʊər ˈɪŋglɪʃ ˈtiʧər./

من معلم زبان شما هستم. من دبیر زبان انگلیسی شما هستم.

جمله

4

How are you?/haʊ ər ju/

حال شما چطور است؟ چطوری؟

عبارت

5

good afternoon/ˌgʊd.æf.tərˈnuːn/

ظهر بخیر بعد از ظهر بخیر

حرف ندا

6

Thanks/θæŋks/

ممنون ممنونم

جمله

7

Now, you tell me your name./naʊ, ju tɛl mi jʊər neɪm./

حالا شما اسم هایتان را به من بگویید.

جمله

8

stand up/stænd ʌp/

بلند شدن بر پا شدن، ایستادن

فعل

9

last name/ˈlæstˌneɪm/

نام خانوادگی نام فامیل

اسم

10

library/ˈlɑɪˌbrer.i/

کتابخانه

اسم

11

and/ænd/

و [حرف ربط]

حرف ربط

12

name/neɪm/

نام اسم

اسم

13

excuse me/ɪkˈskjuːz miː/

ببخشید

عبارت

14

fine/fɑɪn/

خوب زیبا، مرغوب

صفت

15

sit down/sɪt daʊn/

نشستن

فعل

16

Great, thanks./greɪt, θæŋks./

خوبم، ممنون. عالی، ممنون.

جمله

17

hello/heˈloʊ/

سلام

حرف ندا

18

How do you spell …?/haʊ du ju spɛl …?/

... را چگونه هجی می کنیم؟

جمله

19

Thank you/ˈθæŋ.kˌjuː/

متشکرم ممنونم، سپاسگزارم

عبارت

20

Mrs./ˈmɪs.ɪz/

خانم

اسم

21

My name is …/maɪ neɪm ɪz …/

اسم من ... است.

اسم

22

How do you spell your last name?/haʊ du ju spɛl jʊər læst neɪm?/

نام خانوادگی‌ات را چگونه هجی می‌کنی؟

جمله

23

first name/ˈfɜːrstˌneɪm/

اسم کوچک نام

اسم

24

Fine, thanks./faɪn, θæŋks./

خوبم، ممنون.

جمله

25

please/pliːz/

لطفا خواهشا

حرف ندا

26

teacher/ˈtiː.tʃər/

معلم آموزگار، مدرس

اسم

27

What’s your first name?/wʌts jʊər fɜrst neɪm?/

اسم (کوچک) شما چیست؟ نام شما چیست؟

جمله

28

miss/mɪs/

خانم

اسم

29

Mr./ˈmɪs.tər/

آقا

اسم

30

student/ˈstuːd.ənt/

دانش‌آموز دانشجو

اسم

31

Can you spell your name?/kæn ju spɛl jʊər neɪm?/

میتوانی اسمت را هجی کنی؟

جمله

32

How are you today?/haʊ ɑr ju təˈdeɪ?/

امروز حالتان چطور است؟ امروز حالت چطور است؟

جمله

33

good morning/ˌgʊdˈmɔr.nɪŋ/

صبح بخیر

حرف ندا

34

I’m …/aɪm …/

من ... هستم.

جمله

35

class/klæs/

کلاس کلاس درس

اسم

36

hi/hɑɪ/

سلام

حرف ندا

37

Now, please say your name./naʊ, pliz seɪ jʊər neɪm./

حالا لطفا اسمتان را بگویید.

جمله

38

one by one/wʌn baɪ wʌn/

یکی یکی به نوبت

جملهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی