درس 6


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

myself/mɑɪˈself/

[ضمیر انعکاسی اول شخص مفرد] خودم

ضمیر

2

She burned her hand./ʃi bɜrnd hɜr hænd./

او دستش را سوزاند.

جمله

3

head/hed/

سر

اسم

4

cookie/ˈkʊk.i/

کلوچه کوکی

اسم

5

He hit his head on the door./hi hɪt hɪz hɛd ɑn ðə dɔr./

او سرش را به در زد. سرش به در خورد.

جمله

6

He has some bruises./hi hæz sʌm ˈbruzəz./

او چند کبودی دارد.

جمله

7

find/fɑɪnd/

پیدا کردن

فعل

8

He has a black eye./hi hæz ə blæk aɪ./

او زیر چشمش کبود شده است. چشم او سیاه شده است.

جمله

9

He has a scar./hi hæz ə skɑr./

او (جای) زخم دارد.

جمله

10

Please stick a plaster on the wound./pliz stɪk ə ˈplæstər ɑn ðə wund./

لطفا روی زخم چسب زخم بچسبانید.

جمله

11

Did you hurt your back?/dɪd ju hɜrt jʊər bæk?/

به کمرت آسیب رسیده است؟ کمرت درد می کند؟

جمله

12

It sometimes happens./ɪt səmˈtaɪmz ˈhæpənz/

برخی اوقات پیش می آید. بعضی موقع ها اتفاق می افتد.

جمله

13

plan/plæn/

برنامه‌ریزی کردن طرح‌ریزی کردن

فعل

14

injury/ˈɪnʤəri/

صدمه آسیب

اسم

15

She cut her finger./ʃi kʌt hɜr ˈfɪŋgər./

او انگشتش را برید.

جمله

16

to have an accident/tu hæv ən ˈæksədənt/

تصادف کردن

عبارت

17

fall down/fɔl daʊn/

(به زمین) افتادن زمین خوردن

فعل

18

school trips/skul trɪps/

اردوهای مدرسه

اسم

19

I don’t like school trips./aɪ doʊnt laɪk skul trɪps./

من اردوهای مدرسه را دوست ندارم.

جمله

20

That’s too bad!/ðæts tu bæd!/

چقدر بد!

جمله

21

Last summer I fell and broke my leg./læst ˈsʌmər aɪ fɛl ænd broʊk maɪ lɛg./

تابستان گذشته من افتادم و پایم شکست.

جمله

22

We plan to go to the lake./wi plæn tu goʊ tu ðə leɪk./

ما برنامه داریم به دریاچه برویم.

جمله

23

Oh, does anyone have a plaster?/oʊ, dʌz ˈɛniˌwʌn hæv ə ˈplæstər?/

اوه، آیا کسی چسب زخم دارد؟

جمله

24

It hurts a lot./ɪt hɜrts ə lɑt./

خیلی درد می کند.

جمله

25

take care/teɪk kɛr/

مراقب بودن مواظب بودن

فعل

26

He broke his leg./hi broʊk hɪz lɛg./

او پایش شکست.

جمله

27

She takes care of her mother./ʃi teɪks kɛr ʌv hɜr ˈmʌðər./

او از مادرش مراقبت می کند. او از مادرش نگهداری می کند.

جمله

28

I learnt how to take care of myself./aɪ lɜrnt haʊ tu teɪk kɛr ʌv ˌmaɪˈsɛlf./

من یاد گرفتم چگونه از خودم مراقبت کنم.

جمله

29

Let me see./lɛt mi si./

بگذار ببینم. بگذار فکر کنم.

جمله

30

He had a car crash./hi hæd ə kɑr kræʃ./

او با اتومبیل تصادف کرد.

جمله

31

It is bleeding./ɪt ɪz ˈblidɪŋ./

دارد خون می آید. خونریزی دارد.

جمله

32

back/bæk/

پشت کمر

اسم

33

Here you are./hir ju ɑr./

بفرمایید. خدمت شما.

جمله

34

I participated in Helal-e-Ahmar first aid classes./aɪ pɑrˈtɪsəˌpeɪtəd ɪn Helal-i-Ahmar fɜrst eɪd ˈklæsəz./

من در کلاس های کمک های اولیه هلال احمر شرکت کردم.

جمله

35

I hurt my knee./aɪ hɜrt maɪ ni./

زانویم صدمه دیده است. زانوی من آسیب دیده است.

جمله

36

Can you give me some advice?/kæn ju gɪv mi sʌm ædˈvaɪs?/

می توانید کمی من را نصیحت کنید؟ می توانید من را راهنمایی کنید؟

جمله

37

twist/twɪst/

پیچ خوردن

فعل

38

He has his leg in a cast./hi hæz hɪz lɛg ɪn ə kæst./

او پایش را گچ گرفته است. پای او در گچ است.

جمله

39

after/ˈæf.tər/

بعد از پس از، در نتیجه

حرف اضافه

40

Just a second!/ʤʌst ə ˈsɛkənd!/

(فقط) یک لحظه!

جمله

41

Do you want to come?/du ju wɑnt tu kʌm?/

می خواهی بیایی؟

جمله

42

Please hurry up!/pliz ˈhɜri ʌp!/

لطفا عجله کنید!

جمله

43

I stayed home for two weeks!/aɪ steɪd hoʊm fɔr tu wiks!/

من دو هفته در خانه ماندم!

جمله

44

lake/leɪk/

دریاچه برکه

اسم

45

leg/leg/

پا پا (از مچ به بالا)

اسم

46

I didn’t know that./aɪ ˈdɪdənt noʊ ðæt./

من آن (موضوع) را نمی دانستم. من خبر نداشتم.

جمله

47

She had a heart attack./ʃi hæd ə hɑrt əˈtæk./

او سکته قلبی کرد.

جمله

48

She takes care of her child./ʃi teɪks kɛr ʌv hɜr ʧaɪld./

او از کودکش مراقبت می کند.

جمله

49

happen/ˈhæp.ən/

اتفاق افتادن رخ دادن

فعل

50

break/breɪk/

شکستن

فعل

51

ankle/ˈæŋ.kəl/

مچ پا

اسم

52

I twisted my ankle last winter./aɪ ˈtwɪstəd maɪ ˈæŋkəl læst ˈwɪntər./

تابستان گذشته مچ پایم پیچ خورد.

جمله

53

cut/kʌt/

بریدن برش زدن

فعل

54

I don’t think so./aɪ doʊnt θɪŋk soʊ./

فکر نمی کنم. فکر نکنم.

جملهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی