درس 5


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

see a war movie/si ə wɔr ˈmuvi/

یک فیلم جنگی دیدن

عبارت

2

We can watch it together./wi kæn wɑʧ ɪt təˈgɛðər./

می توانیم با همدیگر تماشا کنیم.

جمله

3

event/ɪˈvɛnt/

رویداد رخداد، نتیجه، اتفاق

اسم

4

update a blog/əpˈdeɪt ə blɔg/

به روز کردن یک وبلاگ

عبارت

5

look at the newsstand/lʊk æt ðə ˈnuzˌstænd/

نگاهی به دکه روزنامه فروشی انداختن

عبارت

6

wonderful/ˈwʌn.dər.fəl/

شگفت‌انگیز

صفت

7

watch a quiz show/wɑʧ ə kwɪz ʃoʊ/

مسابقه تلویزیونی تماشا کردن

عبارت

8

interview somebody/ˈɪntərˌvju ˈsʌmˌbɑdi/

با شخصی مصاحبه کردن

عبارت

9

attend/əˈtend/

حضور داشتن شرکت کردن

فعل

10

Change the TV channels/ʧeɪnʤ ðə ˈtiˈvi ˈʧænəlz/

شبکه تلویزیون را عوض کردن کانال تلویزیون را عوض کردن

عبارت

11

text a message/tɛkst ə ˈmɛsəʤ/

پیامک تایپ کردن پیامک نوشتن

عبارت

12

cartoon/kɑrˈtuːn/

کارتون داستان مصور

اسم

13

busy/ˈbɪz.i/

پرمشغله مشغول، شلوغ

صفت

14

yesterday/ˈjes.tər.deɪ/

دیروز

قید

15

install an antivirus program/ɪnˈstɔl ən ˈænti ˈvaɪrəs ˈproʊˌgræm/

یک برنامه آنتی ویروس نصب کردن

عبارت

16

I attended Fajr International Film Festival./aɪ əˈtɛndəd Fajr ˌɪntərˈnæʃənəl fɪlm ˈfɛstəvəl./

من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم.

جمله

17

movie/ˈmuː.vi/

فیلم

اسم

18

amazing/əˈmeɪ.zɪŋ/

شگفت‌آور شگفت انگیز، خوب، عالی

صفت

19

receive an e-mail/rəˈsiv ən i-meɪl/

ایمیل دریافت کردن

عبارت

20

It’s amazing!/ɪts əˈmeɪzɪŋ!/

محشره! عالیه!

جمله

21

There is a football match on TV tonight./ðɛr ɪz ə ˈfʊtˌbɔl mæʧ ɑn ˈtiˈvi təˈnaɪt./

امشب در تلویزیون مسابقه فوتبالی پخش می شود.

جمله

22

How fantastic!/haʊ fænˈtæstɪk!/

چقدر جالب! چقدر عالی!

جمله

23

That’s great!/ðæts greɪt!/

عالیه! محشره!

جمله

24

Well done!/wɛl dʌn!/

آفرین! احسنت!

حرف ندا

25

That’s great news!/ðæts greɪt njuz!/

عجب خبر خوبی! خبر عالی ای است!

جمله

26

use information technology/juz ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi/

استفاده کردن از فناوری اطلاعات

عبارت

27

Download something from the Internet/ˈdaʊnˌloʊd ˈsʌmθɪŋ frʌm ði ˈɪntərˌnɛt/

چیزی را از اینترنت دانلود کردن

جمله

28

Did you enjoy your weekend?/dɪd ju ɛnˈʤɔɪ jʊər ˈwiˌkɛnd?/

آیا از آخر هفته لذت بردی؟

جمله

29

text/tekst/

پیام دادن (از طریق موبایل)

فعل

30

What a wonderful day!/wʌt ə ˈwʌndərfəl deɪ!/

چه روز قشنگی! چه روز شگفت انگیزی!

جمله

31

excellent/ˈek.sə.lənt/

عالی بی‌نقص، تمام و کمال

صفت

32

comedy/ˈkɑmədi/

نمایش خنده‌دار کمدی

اسم

33

install a computer dictionary/ɪnˈstɔl ə kəmˈpjutər ˈdɪkʃəˌnɛri/

نصب کردن یک فرهنگ لغت کامپیوتری

عبارت

34

media/ˈmidiə/

رسانه

اسم

35

surf/sɜrf/

جست‌وجو کردن (در اینترنت)

فعل

36

fantastic/fænˈtæs.tɪk/

خارق‌العاده عالی، بسیار خوب

صفت

37

I am also interested in its events and movies./aɪ æm ˈɔlsoʊ ˈɪntrəstəd ɪn ɪts ɪˈvɛnts ænd ˈmuviz./

من همچنین علاقه مند به جشنواره ها (مراسم ها) و فیلم سینمایی هستم.

جمله

38

Connect to the Internet/kəˈnɛkt tu ði ˈɪntərˌnɛt/

به اینترنت وصل شدن

جمله

39

Please buy some fruits./pliz baɪ sʌm fruts./

لطفا مقداری میوه بخر.

جمله

40

brilliant/ˈbrɪl.jənt/

عالی فوق‌العاده، ممتاز

صفت

41

participate in an online course/pɑrˈtɪsəˌpeɪt ɪn ən ˈɔnˌlaɪn kɔrs/

شرکت کردن در یک دوره آموزشی آنلاین

عبارت

42

website/ˈweb.saɪt/

تارنما وب سایت

اسم

43

report/rɪˈpɔːrt/

گزارش مقاله

اسم

44

I get home at .../aɪ gɛt hoʊm æt .../

من ساعت ... به خانه می رسم.

جمله

45

Attend a TV program/əˈtɛnd ə ti vi ˈproʊˌgræm/

در یک برنامه تلویزیونی شرکت کردن

عبارت

46

Just a moment./ʤʌst ə ˈmoʊmənt./

یک لحظه (صبر کنید). چند لحظه (صبر کنید)

جمله

47

That’s really nice!/ðæts ˈrɪli naɪs!/

واقعا عالیه! آن واقعا خوب است!

جمله

48

That’ll be all fun!/ˈðætəl bi ɔl fʌn!/

خیلی خوش خواهد گذشت!

جمله

49

You can surf its website if you like./ju kæn sɜrf ɪts ˈwɛbˌsaɪt ɪf ju laɪk./

می توانی اگر دوست داشتی سری به وب سایت آنجا بزنی.

جمله

50

IT/aɪ ti/

فناوری اطلاعات آی تی

اسم

51

Could you please give me the website address?/kʊd ju pliz gɪv mi ðə ˈwɛbˌsaɪt ˈæˌdrɛs?/

می توانید لطفا آدرس وب سایت را به من بدهید؟

جمله

52

Did you watch the reports on TV last night?/dɪd ju wɑʧ ðə rɪˈpɔrts ɑn ˈtiˈvi læst naɪt?/

آیا دیشب گزارش های تلویزیونی را تماشا کردی؟

جملهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی