درس 2


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

say prayers/seɪ prɛrz/

نماز خواندن

عبارت

2

land/lænd/

فرود آمدن رسیدن

فعل

3

Hope you enjoy your stay in Tehran./hoʊp ju ɛnˈʤɔɪ jʊər steɪ ɪn ˌteɪˈrɑn./

امیدوارم از اقامت تان در تهران لذت ببرید.

جمله

4

check the timetable/ʧɛk ðə ˈtaɪmˌteɪbəl/

چک کردن برنامه حرکت (قطار، هواپیما و ...) چک کردن جدول زمانی

عبارت

5

around the World/əˈraʊnd ðə wɜrld/

دور دنیا سراسر جهان

عبارت

6

hope/hoʊp/

امیدوار بودن امید داشتن

فعل

7

of course/ʌv kɔːrs/

البته

حرف ندا

8

check the passport/ʧɛk ðə ˈpæˌspɔrt/

گذرنامه چک کردن

عبارت

9

book a hotel/bʊk ə hoʊˈtɛl/

هتل رزرو کردن

عبارت

10

make a voyage/meɪk ə ˈvɔɪəʤ/

سفر دریایی رفتن

عبارت

11

suitable/ˈsutəbəl/

مناسب

صفت

12

My wife and I are visiting Tehran for three days./maɪ waɪf ænd aɪ ɑr ˈvɪzətɪŋ ˌteɪˈrɑn fɔr θri deɪz./

من و همسرم به مدت سه روز از تهران بازدید می کنیم.

جمله

13

guess/ges/

حدس زدن

فعل

14

key/kiː/

کلید

اسم

15

novel/ˈnɑvəl/

رمان

اسم

16

map/mæp/

نقشه

اسم

17

Germany/ˈʤɜrməni/

آلمان

اسم

18

Arabic/ˈærəbɪk/

عرب زبان عربی

اسم

19

leg/leg/

پایه

اسم

20

buy a ticket/baɪ ə ˈtɪkət/

بلیط خریدن

عبارت

21

talk to a receptionist/tɔk tu ə rɪˈsɛpʃənɪst/

با متصدی پذیرش صحبت کردن با منشی صحبت کردن

عبارت

22

I have a reservation here./aɪ hæv ə ˌrɛzərˈveɪʃən hir./

من اینجا (اتاق) رزرو کرده ام.

جمله

23

Are you staying here for two nights?/ɑr ju ˈsteɪɪŋ hir fɔr tu naɪts?/

آیا به مدت دو شب اینجا می مانید؟

جمله

24

car/kɑːr/

خودرو اتومبیل، ماشین

اسم

25

pay toll/peɪ toʊl/

عوارضی پرداخت کردن

عبارت

26

Are you working with the computer now?/ɑr ju ˈwɜrkɪŋ wɪð ðə kəmˈpjutər naʊ?/

آیا الان داری با کامپیوتر کار می کنی؟

جمله

27

letter/ˈletər/

نامه

اسم

28

board the plane/bɔrd ðə pleɪn/

سوار هواپیما شدن

عبارت

29

German/ˈʤɜrmən/

آلمانی زبان آلمانی

اسم

30

take off/teɪk ɔf/

از زمین بلند شدن (هواپیما) پرواز کردن

فعل

31

Here is her passport./hir ɪz hɜr ˈpæˌspɔrt./

بفرمایید، این هم پاسپورت او.

جمله

32

pray/preɪ/

دعا کردن از خداوند خواستن

فعل

33

take an express train/teɪk ən ɪkˈsprɛs treɪn/

قطار سریع السیر سوار شدن

عبارت

34

wheel/wiːl/

چرخ

اسم

35

guide book/gaɪd bʊk/

کتابچه راهنما

اسم

36

I need to check her passport./aɪ nid tu ʧɛk hɜr ˈpæˌspɔrt./

من باید گذرنامه شان را چک کنم.

جمله

37

pack for a trip/pæk fɔr ə trɪp/

برای سفر وسیله گرفتن برای سفر وسیله جمع کردن

عبارت

38

This is your key./ðɪs ɪz jʊər ki./

این کلید شماست.

جمله

39

reservation/ˌrɛzərˈveɪʃən/

رزرو

اسم

40

fill out the form/fɪl aʊt ðə fɔrm/

فرم پر کردن

عبارت

41

possible/ˈpɑs.ə.bəl/

امکان‌پذیر ممکن، مقدور

صفت

42

tourist/ˈtʊr.ɪst/

جهانگرد گردشگر

اسم

43

here/hɪr/

اینجا

قید

44

short story/ˌʃɔːrt ˈstɔːri/

داستان کوتاه

اسم

45

Is it possible to book it online?/ɪz ɪt ˈpɑsəbəl tu bʊk ɪt ˈɔnˌlaɪn?/

آیا ممکن است که آنلاین رزرو کنی؟

جمله

46

I’m searching for a hotel in …/aɪm ˈsɜrʧɪŋ fɔr ə hoʊˈtɛl ɪn …/

من دارم دنبال هتلی در ... می گردم.

جمله

47

weigh the baggage/weɪ ðə ˈbægəʤ/

بار وزن کردن

عبارت

48

check in/ʧɛk ɪn/

پذیرش شدن (هتل، فرودگاه و ...) اتاق تحویل گرفتن

فعل

49

She’s standing over there, by the gift shop./ʃiz ˈstændɪŋ ˈoʊvər ðɛr, baɪ ðə gɪft ʃɑp./

او آنجا ایستاده است، کنار کادو سرا.

جمله

50

exchange money/ɪksˈʧeɪnʤ ˈmʌni/

پول و ارز تبدیل کردن

عبارت

51

I see!/aɪ si!/

متوجه ام! که اینطور!

جمله

52

gift shop/gɪft ʃɑp/

کادوسرا کادویی، مغازه کادو فروشی

اسم

53

online/ˌɑːnˈlaɪn/

آنلاین

صفت

54

baggage reclaim/ˈbægəʤ riˈkleɪm/

محل دریافت بار (فرودگاه)

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی