درس 1


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

patient/ˈpeɪʃənt/

صبور شکیبا

صفت

2

bit/bɪt/

کم اندک، ذره

اسم

3

personality/ˌpɜrsəˈnælɪti/

شخصیت ویژگی فردی

اسم

4

hard-working/ˌhɑrdˈwɜːr.kɪŋ/

کوشا سخت‌کوش

صفت

5

neat/niːt/

مرتب و منظم تر و تمیز

صفت

6

careful/ˈker.fəl/

مراقب مواظب

صفت

7

What’s he like?/wʌts hi laɪk?/

او چه جور آدمی است؟

جمله

8

kind/kɑɪnd/

مهربان بامحبت

صفت

9

how/hɑʊ/

چطور چگونه

قید

10

talkative/ˈtɔkətɪv/

پرحرف

صفت

11

also/ˈɔːl.soʊ/

همچنین علاوه بر این

قید

12

careless/ˈker.ləs/

بی‌دقت بی‌احتیاط، حواس پرت

صفت

13

clever/ˈklev.ər/

باهوش

صفت

14

Is he hard-working too?/ɪz hi hɑrd-ˈwɜrkɪŋ tu?/

آیا کوشا هم هست؟ آیا سخت کوش هم هست؟

جمله

15

pleasant/ˈplez.ənt/

خوشایند دلپذیر، مطلوب، خوش‌مشرب

صفت

16

happy/ˈhæp.i/

خوشحال شاد، خوشبخت، خوب، خوش

صفت

17

lazy/ˈleɪ.zi/

تنبل

صفت

18

shy/ʃaɪ/

خجالتی کمرو

صفت

19

He always helps me with my lessons./hi ˈɔlˌweɪz hɛlps mi wɪð maɪ ˈlɛsənz./

او همیشه به من در درس هایم کمک می کند.

جمله

20

What is your friend like?/wʌt ɪz jʊər frɛnd laɪk?/

دوستت چه جور آدمی است؟

جمله

21

cruel/ˈkruː.əl/

بی‌رحم ظالم

صفت

22

rude/rud/

بی‌ادب گستاخانه، بی‌ادبی

صفت

23

I do my homework./aɪ du maɪ ˈhoʊmˌwɜrk./

من تکالیفم را انجام می دهم.

جمله

24

helpful/ˈhelp.fəl/

مفید کمک کننده، سودمند

صفت

25

generous/ˈdʒen.ə.rəs/

بخشنده دست و دل باز

صفت

26

friendly/ˈfren.dli/

دوستانه مهربان، صمیمی

صفت

27

Let me check it in the dictionary./lɛt mi ʧɛk ɪt ɪn ðə ˈdɪkʃəˌnɛri./

اجازه بدهید این (واژه) را در فرهنگ لغت چک کنم.

جمله

28

best friend/bɛst frɛnd/

بهترین دوست دوست صمیمی

اسم

29

everybody/ˈev.riːˌbɑd.i/

همه

ضمیر

30

member/ˈmem.bər/

عضو

اسم

31

great/greɪt/

عالی خیلی خوب

صفت

32

polite/pəˈlɑɪt/

مودب مودبانه

صفت

33

Oh, he is really great!/oʊ, hi ɪz ˈrɪli greɪt!/

اوه! او واقعا آدم خوبی است!

جمله

34

upset/ʌpˈset/

ناراحت دلخور

صفت

35

company/ˈkʌm.pə.ni/

شرکت شرکا

اسم

36

nervous/ˈnɜr.vəs/

مضطرب عصبی، نگران

صفت

37

some/sʌm/

بعضی مقداری، چند

تخصیص گر

38

She works for a company./ʃi wɜrks fɔr ə ˈkʌmpəni./

او برای یک شرکت کار می کند.

جمله

39

And he’s always very helpful./ænd hiz ˈɔlˌweɪz ˈvɛri ˈhɛlpfəl./

و او همیشه خیلی کمک کننده است.

جمله

40

Who is your best friend at school?/hu ɪz jʊər bɛst frɛnd æt skul?/

چه کسی دوست صمیمی تو در مدرسه است؟

جمله

41

selfish/ˈsel.fɪʃ/

خودخواه

صفت

42

funny/ˈfʌn.i/

بامزه سرگرم کننده، خنده دار، جالب

صفت

43

serious/ˈsɪriəs/

جدی

صفت

44

brave/breɪv/

شجاع

صفت

45

He’s clever and kind./hiz ˈklɛvər ænd kaɪnd./

او باهوش و مهربان است.

جمله

46

always/ˈɔːl.weɪz/

همیشه همواره، پیوسته

قید

47

angry/ˈæŋ.gri/

عصبانی ناراحت

صفت

48

homework/ˈhoʊmwɜːrk/

تکیف منزل تکلیف، مشق

اسم



به اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی