درس 4


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

sadly/ˈsæd.li/

با ناراحتی

قید

2

love/lʌv/

عاشق بودن دوست داشتن

فعل

3

researcher/rəˈsɜrtʃ.ər/

محقق

اسم

4

prophet/ˈprɑːfɪt/

پیامبر رسول

اسم

5

skill/skɪl/

مهارت

اسم

6

express/ɪkˈspres/

بیان کردن اظهار کردن، ابراز کردن

فعل

7

airplane/ˈer.pleɪn/

هواپیما

اسم

8

success/səkˈses/

موفقیت

اسم

9

fortunately/ˈfɔːr.tʃə.nət.li/

خوشبختانه

قید

10

yourselves/jɔːrˈselvz/

[ضمیر انعکاسی دوم شخص جمع] خودتان

ضمیر

11

action/ˈæk.ʃən/

عمل کار

اسم

12

smoking/ˈsmoʊ.kɪŋ/

سیگار کشیدن

اسم

13

translator/trænsˈleɪtər/

مترجم

اسم

14

scientist/ˈsɑɪ.ən.tɪst/

دانشمند

اسم

15

verb/vɜrb/

فعل

اسم

16

kitty/ˈkɪti/

گربه بچه گربه

اسم

17

hearing/ˈhɪrɪŋ/

شنوایی

اسم

18

write/raɪt/

نوشتن تحریر کردن

فعل

19

themselves/ðəmˈselvz/

[ضمیر انعکاسی سوم شخص جمع] خودشان

ضمیر

20

antibiotic/ˌæntibaɪˈɑːtɪk/

آنتی بیوتیک

صفت

21

kill/kɪl/

کشتن از بین بردن

فعل

22

drink/drɪŋk/

نوشیدن (آب) خوردن، (مایعات) خوردن

فعل

23

seek/siːk/

طلب کردن به دنبال گشتن، جویا شدن

فعل

24

invention/ɪnˈven.tʃən/

اختراع

اسم

25

laboratory/ˈlæb.rəˌtɔːr.i/

آزمایشگاه

اسم

26

invent/ɪnˈvent/

اختراع کردن

فعل

27

No pain no gain./noʊ peɪn noʊ geɪn/

نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

جمله

28

short/ʃɔːrt/

کوتاه مختصر

صفت

29

cradle/ˈkreɪdl/

گهواره

اسم

30

successful/səkˈses.fəl/

موفق

صفت

31

poor/pɔːr/

فقیر تهیدست

صفت

32

PBUH/piː-biː-juː-eɪʧ/

صلی الله و علیه و آله علیه السلام

جمله

33

state/steɪt/

حالت وضع

اسم

34

same/seɪm/

همان یکسان، مثل هم

صفت

35

grave/greɪv/

قبر گور، مزار

اسم

36

penicillin/ˌpenɪˈsɪlɪn/

پنی‌سیلین

اسم

37

medicine/ˈmed.ɪ.sən/

دارو

اسم

38

end/end/

پایان آخر

اسم

39

thinker/ˈθɪŋkər/

اندیشمند متفکر

اسم

40

emotion/ɪˈmoʊ.ʃən/

احساس عاطفه

اسم

41

uranium/juˈreɪniəm/

اورانیوم

اسم

42

get around/gɛt əˈraʊnd/

رفت و آمد کردن گشتن، گشت و گذار کردن

فعل

43

yourself/jərˈself/

[ضمیر انعکاسی دوم شخص] خودت

ضمیر

44

thought/θɔːt/

فکر ایده، نظر

اسم

45

solve/sɑːlv/

حل کردن

فعل

46

rain/reɪn/

باران آمدن باران گرفتن، باریدن

فعل

47

idea/ɑɪˈdiː.ə/

ایده فکر

اسم

48

herself/hərˈself/

[ضمیر انعکاسی سوم شخص مونث] خودش، به خودش

ضمیر

49

outside/ɑʊtˈsɑɪd/

بیرون

قید

50

easily/ˈiː.zə.li/

به راحتی به سادگی

قید

51

sense/sens/

حس احساس، فهم

اسم

52

develop/dɪˈvel.əp/

تولید کردن ایجاد کردن، توسعه دادن، رشد دادن

فعل

53

hall/hɔːl/

سالن تالار

اسم

54

himself/hɪmˈself/

[ضمیر انعکاسی سوم شخص مذکر] خودش

ضمیر

55

emphasis/ˈem.fə.sɪs/

تاکید

اسم

56

rapidly/ˈræp.əd.li/

سریعا به سرعت

قید

57

fast/fæst/

سریع به سرعت

قید

58

soon/suːn/

به زودی زود

قید

59

build/bɪld/

ساختن

فعل

60

belief/bɪˈliːf/

باور اعتقاد، عقیده

اسم

61

camera/ˈkæm.rə/

دوربین

اسم

62

strongly/ˈstrɔːŋ.li/

قویا شدیدا

قید

63

suddenly/ˈsʌd.ən.li/

ناگهان یک مرتبه

قید

64

great/greɪt/

بزرگ تاثیرگذار، مشهور

صفت

65

publish/ˈpʌblɪʃ/

منتشر کردن چاپ کردن

فعل

66

itself/ɪtˈself/

[ضمیر انعکاسی سوم شخص خنثی] خودش، خود

ضمیر

67

quit/kwɪt/

دست کشیدن ترک کردن

فعل

68

weak/wiːk/

سست ضعیف

صفت

69

light bulb/ˈlaɪt bʌlb/

لامپ

اسم

70

writer/ˈraɪtər/

نویسنده

اسم

71

translate/trænˈzleɪt/

ترجمه کردن

فعل

72

energetic/ˌɛnərˈʤɛtɪk/

پرانرژی

صفت

73

holy/ˈhoʊli/

مقدس اکرم، مجید [برای توصیف پیامبران یا کتب مقدس]

صفت

74

noise/nɔɪz/

صدا سر و صدا

اسم

75

value/ˈvæl.juː/

ارزش قیمت

اسم

76

ourselves/ɑʊrˈselvz/

[ضمیر انعکاسی اول شخص جمع] خودمان

ضمیر

77

Believe me!/bɪˈliːv miː!/

باور کن! خدایی! به خدا!

جمله

78

translation/trænˈzleɪ.ʃən/

ترجمه

اسم

79

grow up/groʊ ʌp/

بزرگ شدن

فعل

80

experiment/ɪkˈsper.ə.mənt/

آزمایش

اسم

81

try/traɪ/

سعی کردن تلاش کردن

فعل

82

yard/jɑːrd/

حیاط

اسم

83

story/ˈstɔːr.i/

داستان

اسم

84

believe in/bɪˈliv ɪn/

اعتقاد داشتن ایمان داشتن، باور داشتن

فعل

85

cool/kuːl/

باشه! چه باحال! ایول!

حرف ندا

86

give up/gɪv ʌp/

ترک کردن دست کشیدن

فعل

87

pass away/pæs əˈweɪ/

فوت کردن در گذشتن، از دنیا رفتن

فعل

88

hard/hɑːrd/

سخت دشوار، مشکل

صفت

89

knowledge/ˈnɑːlɪdʒ/

دانش

اسم

90

at first/æt fɜrst/

در ابتدا اوایل

قید

91

such/sʌtʃ/

چنین

تخصیص گربه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی