درس 3


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

101

system/ˈsɪs.təm/

سیستم نظام

اسم

102

Allah/ˈælə/

الله خدا

اسم

103

carry/ˈkær.i/

حمل کردن همراه خود داشتن

فعل

104

farther/ˈfɑːrðər/

دورتر جلوتر

صفت

105

adjective/ˈædʒ.ɪk.tɪv/

صفت

اسم

106

cell/sel/

سلول (زیست شناسی)

اسم

107

observatory/əbˈzɜːrvətɔːri/

رصدخانه

اسم

108

lamp/læmp/

چراغ آباژور

اسم

109

clear/klɪr/

واضح قابل فهم، آشکار، مبرهن

صفت

110

Jupiter/ˈdʒuːpɪtər/

مشتری (سیاره)

اسم

111

collect/kəˈlekt/

جمع آوری کردن جمع کردن

فعل

112

sign/sɑɪn/

نشانه علامت

اسم

113

important/ɪmˈpɔːrtnt/

مهم با اهمیت

صفت

114

deep/diːp/

عمیق

صفت

115

size/sɑɪz/

اندازه سایز

اسم

116

much/mʌtʃ/

زیاد خیلی

تخصیص گر

117

much/mʌtʃ/

زیاد

ضمیربه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی