درس 2


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

orbit/ˈɔːrbɪt/

مدار گردش

اسم

2

large/lɑːrdʒ/

بزرگ

صفت

3

expensive/ɪkˈspen.sɪv/

گران پر هزینه، گران قیمت

صفت

4

telescope/ˈtel.əˌskoʊp/

تلسکوپ

اسم

5

long/lɔːŋ/

بلند طولانی، دراز

صفت

6

quality/ˈkwɑl.ət̬.i/

ویژگی مشخصه

اسم

7

fact/fækt/

حقیقت

اسم

8

daily/ˈdeɪ.li/

روزانه

صفت

9

microscope/ˈmaɪkrəˌskoʊp/

میکروسکوپ

اسم

10

Neptune/ˈneptjuːn/

نپتون

اسم

11

powerful/ˈpɑʊ.ər.fəl/

نیرومند قدرتمند

صفت

12

dark/dɑːrk/

تیره پررنگ (توصیف رنگ)

صفت

13

farthest/ˈfɑːrðɪst/

دورترین

صفت

14

real/riːl/

واقعی

صفت

15

opinion/əˈpɪnjən/

نظر دیدگاه

اسم

16

thousand/ˈθaʊznd/

هزار

اسم

17

easy/ˈiː.zi/

ساده راحت، آسان

صفت

18

better/ˈbet.ər/

بهتر

صفت

19

Mars/mɑːrz/

مریخ

اسم

20

type/tɑɪp/

نوع جور، گونه

اسم

21

plasma/ˈplæzmə/

پلاسما خوناب

اسم

22

interested/ˈɪn.trə.stəd/

علاقه‎مند

صفت

23

people/ˈpiː.pəl/

مردم چند نفر، افراد

اسم

24

tall/tɔl/

مرتفع بلند

صفت

25

best/best/

بهترین

صفت

26

fatty/ˈfæti/

چرب چربی مانند، پرچربی

صفت

27

pepper/ˈpep.ər/

فلفل

اسم

28

material/məˈtɪriəl/

ماده مصالح

اسم

29

heavens/ˈhevnz/

آسمان ها

اسم

30

camel/ˈkæml/

شتر

اسم

31

bad/bæd/

بد

صفت

32

alike/əˈlɑɪk/

شبیه به هم

صفت

33

gold/goʊld/

طلا

اسم

34

ugly/ˈʌg.li/

زشت

صفت

35

Saturn/ˈsætɜːrn/

زحل (سیاره)

اسم

36

cloudy/ˈklɑʊd.i/

ابری

صفت

37

oxygen/ˈɑk.sɪ.dʒən/

اکسیژن

اسم

38

wooden/ˈwʊd.ən/

چوبی

صفت

39

more/mɔːr/

بیشتر

ضمیر

40

exercise/ˈek.sərˌsɑɪz/

ورزش

اسم

41

planet/ˈplæn.ət/

سیاره

اسم

42

ticket/ˈtɪk.ət/

بلیت بلیط

اسم

43

more/mɔːr/

تر [نشانه صفت تفضیلی] [با قدرت یا ویژگی بیشتر]، بیشتر

قید

44

worse/wɜːrs/

بدتر شدیدتر

صفت

45

medium/ˈmiːd.i.əm/

متوسط

صفت

46

golden/ˈgoʊl.dən/

طلایی (رنگ) (از جنس) طلا

صفت

47

different/ˈdɪf.rənt/

متفاوت مختلف

صفت

48

carbon dioxide/ˌkɑr.bən.dɑɪˈɑk.sɑɪd/

دی اکسید کربن (شیمی)

اسم

49

without/wɪðˈɑʊt/

بدون

حرف اضافه

50

silver/ˈsɪl.vər/

نقره

اسم

51

microbe/ˈmaɪkroʊb/

میکروب

اسم

52

wonder/ˈwʌn.dər/

شگفتی معجزه، چیز عجیب

اسم

53

sun/sʌn/

خورشید آفتاب

اسم

54

rocky/ˈrɑːki/

سنگی سنگلاخ

صفت

55

worst/wɜːrst/

بدترین

صفت

56

brain/breɪn/

مغز

اسم

57

above/əˈbʌv/

بالای

حرف اضافه

58

most/moʊst/

-ترین [نشانه صفت عالی] بیشترین

قید

59

liquid/ˈlɪkwɪd/

مایع

اسم

60

ring/rɪŋ/

حلقه انگشتر

اسم

61

pump/pʌmp/

پمپ کردن تلمبه کردن

فعل

62

strong/strɔːŋ/

نیرومند قوی، پرقدرت

صفت

63

both/boʊθ/

هر دو

ضمیر

64

creation/kriːˈeɪ.ʃən/

آفرینش خلقت، ایجاد

اسم

65

difficult/ˈdɪf.ə.kəlt/

مشکل سخت

صفت

66

Uranus/ˈjʊrənəs/

اورانوس (سیاره)

اسم

67

cross/krɔːs/

عبور کردن رد شدن

فعل

68

nation/ˈneɪ.ʃən/

کشور ملت

اسم

69

metal/ˈmet̬.əl/

فلز

اسم

70

drop/drɑːp/

قطره

اسم

71

ant/ænt/

مورچه

اسم

72

far/fɑːr/

دور فاصله دار

قید

73

energy/ˈen.ər.dʒi/

انرژی قدرت، حال

اسم

74

million/ˈmɪl.jən/

میلیون

اسم

75

heart/hɑːrt/

قلب

اسم

76

plastic/ˈplæs.tɪk/

پلاستیکی

صفت

77

true/truː/

واقعی راست

صفت

78

as/æz/

به اندازه مثل

قید

79

useful/ˈjuːs.fəl/

سودمند مفید

صفت

80

body/ˈbɒd.i/

بدن تن، جسم

اسم

81

round/rɑʊnd/

دور حول

حرف اضافه

82

Mercury/ˈmɜːrkjəri/

عطارد

اسم

83

ball/bɔːl/

توپ کلاف، [هر چیز گرد]

اسم

84

blood/blʌd/

خون

اسم

85

fresh/freʃ/

تازه

صفت

86

go around/ˈɡoʊ əraʊnd/

حول ... گشتن دور ... گشتن

فعل

87

paint/peɪnt/

رنگ

اسم

88

seafood/ˈsiː.fuːd/

غذای دریایی

اسم

89

organ/ˈɔːrɡən/

عضو اندام

اسم

90

donate/ˈdoʊneɪt/

اهدا کردن

فعل

91

moon/muːn/

ماه

اسم

92

healthy/ˈhel.θi/

سالم مفید (برای سلامتی)

صفت

93

color/ˈkʌl.ər/

رنگ رنگی

اسم

94

everyone/ˈev.riː.wʌn/

همه

ضمیر

95

modern/ˈmɑːdərn/

مدرن معاصر

صفت

96

light/lɑɪt/

روشن کردن

فعل

97

delicious/dɪˈlɪʃ.əs/

خوشمزه لذیذ

صفت

98

Venus/ˈviːnəs/

زهره (سیاره) ناهید

اسم

99

fast food/ˌfæstˈfuːd/

فست فود

اسم

100

defend/dəˈfend/

دفاع کردن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی