درس 1


ردیف

واژه

معنی

 

نقش گرامری

1

Avicenna/ˌævɪˈsenə/

ابن سینا

اسم

2

leopard/ˈlepərd/

پلنگ

اسم

3

box/bɑːks/

جعبه صندوق

اسم

4

laptop/ˈlæp.tɑp/

لپ‌تاپ

اسم

5

visitor/ˈvɪzɪtər/

ملاقات‌کننده بازدیدکننده، مهمان

اسم

6

die out/daɪ aʊt/

منقرض شدن از بین رفتن

فعل

7

cut/kʌt/

قطع کردن

فعل

8

elephant/ˈel.ə.fənt/

فیل

اسم

9

foot/fʊt/

پا (از انگشت‌ها تا مچ)

اسم

10

human/ˈhjuː.mən/

انسان

اسم

11

will/wɪl/

[فعل کمکی زمان آینده]

فعل

12

trip/trɪp/

سفر

اسم

13

earth/ɜːrθ/

زمین سیاره زمین

اسم

14

duck/dʌk/

اردک

اسم

15

travel/ˈtræv.əl/

سفر کردن رفتن، مسافرت کردن

فعل

16

life/lɑɪf/

زندگی حیات

اسم

17

mean/miːn/

به معنی (چیزی) بودن معنا داشتن

فعل

18

endangered/ɪnˈdeɪn.dʒərd/

در معرض انقراض

صفت

19

small/smɔːl/

کوچک کم

صفت

20

gazelle/ɡəˈzel/

غزال

اسم

21

hurt/hɜːrt/

آسیب رساندن زخمی کردن، آسیب دیدن، آزار دیدن

فعل

22

person/ˈpɜr.sən/

فرد نفر، شخص

اسم

23

alive/əˈlɑɪv/

زنده

صفت

24

plain/pleɪn/

جلگه دشت

اسم

25

tiger/ˈtaɪɡər/

ببر

اسم

26

instead/ɪnˈsted/

در عوض به جای

قید

27

sky/skɑɪ/

آسمان

اسم

28

information/ˌɪn.fərˈmeɪ.ʃən/

اطلاعات

اسم

29

increase/ɪnˈkriːs/

افزایش یافتن زیاد شدن

فعل

30

around/əˈrɑʊnd/

دور اطراف

حرف اضافه

31

future/ˈfjuː.tʃər/

آینده

اسم

32

wild/wɑɪld/

وحشی

صفت

33

dolphin/ˈdɑːlfɪn/

دلفین

اسم

34

injured/ˈɪn.dʒərd/

آسیب‌دیده صدمه‌دیده، زخمی

صفت

35

learn/lɜːrn/

یاد گرفتن آموختن

فعل

36

hear/hɪr/

شنیدن

فعل

37

hunter/ˈhʌntər/

شکارچی

اسم

38

today/təˈdeɪ/

امروز

قید

39

pay attention!/peɪ əˈtɛnʃən!/

توجه کنید!

جمله

40

destroy/dəˈstrɔɪ/

نابود کردن

فعل

41

among/əˈmʌŋ/

(در) میان (در) بین، در زمره

حرف اضافه

42

protect/prəˈtekt/

محافظت کردن

فعل

43

hunt/hʌnt/

شکار کردن

فعل

44

low/loʊ/

پایین کم

صفت

45

save/seɪv/

نجات دادن

فعل

46

nowadays/ˈnɑʊ.əˌdeɪz/

امروزه این روزها

قید

47

jungle/ˈdʒʌŋ.gəl/

جنگل

اسم

48

for example/fɔːr ɪgˈzæm.pəl/

برای نمونه برای مثال، مثلا

عبارت

49

goat/ɡoʊt/

بز

اسم

50

road/roʊd/

جاده راه

اسم

51

world/wɜːld/

جهان دنیا

اسم

52

nature/ˈneɪ.tʃər/

طبیعت

اسم

53

high/hɑɪ/

بلند مرتفع

صفت

54

beautiful/ˈbjuː.tɪ.fəl/

زیبا جذاب، خوشایند

صفت

55

zookeeper/ˈzuːkiːpər/

نگهبان باغ وحش

اسم

56

natural/ˈnætʃ.ə.rəl/

طبیعی

صفت

57

pain/peɪn/

درد رنج

اسم

58

go hunting/goʊ ˈhʌntɪŋ/

به شکار رفتن

عبارت

59

program/ˈproʊ.græm/

برنامه

اسم

60

whale/weɪl/

نهنگ

اسم

61

forest/ˈfɔːr.əst/

جنگل

اسم

62

bear/ber/

خرس

اسم

63

bird/bɜrd/

پرنده

اسم

64

boring/ˈbɔː.rɪŋ/

خسته‌کننده کسالت‌آور

صفت

65

wildlife/ˈwɑɪld.lɑɪf/

حیات وحش

اسم

66

attention/əˈten.tʃən/

توجه

اسم

67

recently/ˈriː.sənt.li/

اخیرا جدیدا

قید

68

safe/seɪf/

امن ایمن، بی‌خطر

صفت

69

lose/luːz/

گم کردن از دست دادن

فعل

70

go out/goʊ ɑʊt/

بیرون رفتن

فعل

71

giraffe/dʒəˈræf/

زرافه

اسم

72

anymore/ˌen.iːˈmɔːr/

دیگر

قید

73

wolf/wʊlf/

گرگ

اسم

74

cheetah/ˈtʃiːtə/

چیتا

اسم

75

danger/ˈdeɪn.dʒər/

خطر

اسم

76

plant/plænt/

گیاه

اسم

77

cat/kæt/

گربه

اسم

78

noun/nɑʊn/

اسم

اسم

79

hopefully/ˈhoʊp.fə.li/

انشاالله

قید

80

lion/ˈlɑɪ.ən/

شیر (حیوان)

اسم

81

zebra/ˈziːbrə/

گورخر

اسم

82

a few/ə fju/

عده‌ای تعداد کمی

صفت

83

movies/ˈmuviz/

سینما

اسم

84

panda/ˈpændə/

پاندا

اسم

85

sea/siː/

دریا

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی