درس 9 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیaccurate

دقیق/صحیح

classify

دسته بندی کردن/مرتب کردن

currency

پول رایج/پول

deep

عمقی/ژرف/گود

dense

دانسیته و چگالی

Depend on

وابسته بودن

dim

تاریک/کم نور

display

نمایش دادن

export

صادر کردن/بیرون کردن

impressive

موثر/مفید

lasting

با دوام

treasury

خزانه/گنجینه

uniform

یک فرم/یک دست/یک شکل/اونیفورم/یکنواخت کردن

vibrant

لرزان/به تپش درامدن/درخشانپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید