درس 6 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیchiefly

عمدا/مخصوصا

coarse

خشن/درشت/بی ادب

commonplace

پیش پا افتاده/معمولی/همه جایی

comparatively

تطبیقی/مقایسه ای

complex

پیچیده/مختلط

conventional

قراردادی/پیرو سنت و رسوم

curious

کنجکاو/فضول

exceedingly

بحد زیاد

exclusively

منحصرا

immense

بیکران/وسیع/بی اندازه

indeed

واقعی/واقعا/حقیقتا

rigid

سفت و سخت/محکم /جدی


routinely

روتین/روزمره/عادت جاری

sufficient

کافی

visibly

به طور مرییپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید