درس 4 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیambiguous

مبهم/با ابهام

apparent

واضح/اشکار

arbitrary

قراردادی/اختیاری

assert

دفاع کردن/حمایت کردن

astounding

عجیب/گیج

astute

زرنگ/ماهر

authorize

اختیاردادن/اجازه دادن

deceptive

فریبنده/گول زننده

determined

مصمم/قاطع/معین

resilient

منعطف/ارتجاعی

tempt

هوس کردن/وسوسه شدن

elicit

دراوردن/بیرون کشیدن/استخراج کردن

forbid

ممنوع

petition

درخواست /دادخواست

relinquish

ترک کردن/ول کردن/چشم پوشیدنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید