درس 30 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیcharisma

جذبه/عطیه الهی/گیرایی

clever

زرنگ/باهوش/زیرک

convince

قانع کردن/متقاعد کردن

endure

تحمل کردن بردباری کردن در برابر

forfeit

جریمه/جریمه دادن

precarious

چند روزه/مشکوک

severe

سخت/شدید

sporadic

دوره ای/متناوب/تک تک

superior

عالی/بالایی/بالاتر/مافوق

wanton

عیاش/شرور/گستاخ/گستاخ شدن

weak

ضعیف/ناتوان/لاغر

widespread

گسترش یافتن/گستردن

wisdom

عقل/خرد/فرزانگی

witticism

بذله گویی/لطیفه

woo

اظهار عشق کردنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید