درس 29 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیacknowledge

تصدیق کردن تایید کردن

acquire

به دست اوردن/حاصل کردن/اندوختن

assimilate

یکسان کردن/هم جنس کردن/شبیه ساختن

assortment

ترتیب/دسته/دسته بندی

caliber

قطرگلوله/قطر دهانه ی تفنگ/استعداد/مهارت

condensed

متراکم/فشرده.چگالیده

contradictory

مخالف/مغایر

disregard

نادیده گرفتن/رعایت نکردن

precious

گرانبها/محجوب/ارزشمند

prominent

برجسته والا مهم

requisite

ضروری/واجب/بایسته

unravel

حل کردن/از هم باز کردن

vague

مبهم/نامفهوم

vast

وسیع پهناور عظیم

volume

حجم/اندازه/ولوم صداپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید