درس 25 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیbriefly

به طور خلاصه

circulate

بخشنامه کردن -گردش کردن و به گردش دراوردن!

consistent

استوار/ثابت قدم

exhibit

نمایش دادن/ در معرض نمایش گذاشتن

found

پیدا کردن/فهمیدن/تاسیس کردن

improper

نابجا/نالایق/نامربوط

impulsively

کسی که از روی انگیزه انی وبدون فکر قبلی عمل میکنه

infrequently

کم/نادر

isolated

جدا کردن/منفرد کردن

overtly

به طور اشکار

profound

عمیق

sharply

هشیار/زرنگ/نوک تیز/تیز

situated

واقع شده/واقع در

subsequently

متعاقبا

unmistakable

خالی از اشتباه/بی تردیدپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید