درس 23 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیAnalogous

شباهت/مانند/نظیر

approximately

تقریبا

compel

مجبور کردن/وادار کردن

formidable

ترسناک-سخت-دشوار

intrusive

فضول/فضولانه

periodical

دوره ای

prone

درازکش/دمر/متمایل

prophetic

پیغمبری/نبوتی

Readily

به راحتی/به اسانی

reliance

اعتماد/توکل/تکیه

reluctant

بی میل/مخالفت کردن

renown

اوازه/شهرت

sacrifice

قربانی/ فدا کردن

triumph

پیروزپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید