درس 22 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیaccount

اکانت/حساب

archaic

کهنه/قدیمی

hasten

عجله کردن/شتاب کردن

hue

رنگ/فریاد/شکل /تصویر

inactive

غیر فعال

intricate

درهم برهم /پیچیده/مرکب

magnitude

بزرگ کننده/ذره بین/بزرگ کننده

oblige

مجبور کردن/وادار کردن

overlook

چشم انداز

poll

رای دادن/رای/اخذ رای دسته جمعی

position

موقعیت/جایگاه

practical

کاربردی/عملی

predominant

مشهور/برجسته/عمده/مسلط

prompt

سریع/فوری/بی درنگپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید