درس 20 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیaccentuate

با تکیه تلفظ کردن/تاکید کردن

disguise

تغییر قیافه دادن/تغییر قیافه/پنهان کردن

finance

مالی/دارایی

initiate

اغاز کردن/شروع کردن

innovation

نواوری/بدعت

narrate

نقالی کردن/داستان تعریف کردن

nevertheless

با اینحال/هنوز/با این وجود

occasionally

گهگاه/بعضی اوقات

omit

حذف کردن/از قلم انداختن

outlandish

بیگانه/عجیب غریب

overcome

چیره شدن/مغلوب شدن

partially

طرفدارانه

portray

تصویر کشیدن/توصیف کردن

submit

تسلیم شدن/ارائه دادن/تقدیم داشتنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید