درس 17 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیAgitate

ناراحت کردن/پریشان کردن


confidential

محرمانه/رازدار

delighted

خوشحال/خوش

discreet

احتیاط/فروتن/محتاط

document

سند/مدرک

gradually

تدریجی/رفته رفته

influence

نفوذ/تاثیر/نفوذ کردن/تاثیر گذاشتن

inordinate

بی اندازه /مفرط

instantly

سریع فوری

intentionally

عمدا

intrinsic

درونی/داخلی

inundate

غرق کردن

involve

گرفتار شدن/گرفتار کردن/درگیر کردن

nominal

اسمی/صوری/کم قیمت

presumably

احتمالاپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید