درس 16 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیconscientious

با وجدان/وظیفه شناس

convey

حمل کردن/انتقال دادن

encompass

احاطه کردن/حلقه زدن

expansion

توسعه /بسط

 


heighten

بلند کردن/ارتفاع دادن/بالا بردن

inadvertent

غیر عمدی

inevitable

ناچارا/به اجبار

infancy

عدم بلوغ/نخستین دوره ی رشد

miraculous

معجزه اسا

retrieve

بازیافتن/جبران کردن

systematically

مرتبا

unlikely

غیر جذاب/غیر محتمل

unwarranted

غیر قابل ضمانت/توجیه نکردنی

zenith

نوک/قله

highlight

نکات برجستهپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید