درس 11 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیamenity

نرمی/ملایمت

destroy

خراب کردن/ویران کردن/نابود کردن

disperse

پریشان کردن،شدن/ متفرق شدن /پراکنده شدن

dwelling

ساکن شدن،بودن/اقامت گزیدن

element

عنصر/اصلی/اساس

elementary

ابتدایی/مقدماتی

eliminate

حذف کردن/زدودن

emphasize

تاکید کردن

encircle

احاطه کردن/ حلقه زدن

erratic

دمدمی مزاج/متغیر

exaggerate

سخن مبالغه امیز/گزاف گویی

mention

یاد/ذکر/نام بردن/ذکر کردن

pier

اسکله/بندرگاه

prevalent

شایع/رایج/متدوال

release

رها کردن/ازاد کردنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید