درس 13 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیdignitary

شخص بزرگ/خواجه

crucial

بسیار سخت/وخیم

elude

پرهیز کردن/دوری کردن/طفره رفتن

evident

ظاهر/بدیهی/اشکار

exhaust

اگزوز/خسته کردن/خروج(بخار

extensive

پهناور/کشیده/بزرگ/وسیع

face

رخ/صورت/مواجه شدن/روبرو شدن

facet

صورت کوچک/شکل

hero

قهرمان/دلاور

inaccessibility

عدم دسترسی

obvious

اشکار/ظاهر/مفهوم

predictable

قابل پیشگویی

solve

حل کردن/رفع کردن

suitable

مناسب/سازگار

extremely

بیش از حد/افراطیپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید