درس 5


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

play/pleɪ/

نمایش

اسم

2

ticket /ˈtɪk.ət/

بلیت بلیط

اسم

3

from /frʌm/

از از [مکان، زمان]

حرف اضافه

4

group/gruːp/

گروه

اسم

5

singer /ˈsɪŋ.ər/

خواننده

اسم

6

miss /mɪs/

دل تنگ شدن

فعل

7

actor/ˈæk.tər/

هنرپیشه بازیگر

اسم

8

science fiction /ˈsaɪəns ˈfɪkʃən/

علمی - تخیلی (داستان، فیلم)

اسم

9

news /nuːz/

خبر اخبار

اسم

10

fan/fæn/

طرفدار هوادار

اسم

11

R&B /ˌɑːr ən ˈbiː/

آر ان بی [نام نوعی موسیقی مردمی امریکایی که ریتم تند دارد]

اسم

12

tomorrow /təˈmɑˌroʊ/

فردا

قید

13

know/noʊ/

دانستن فهمیدن

فعل

14

see /siː/

دیدن نگاه کردن، تماشا کردن، ملاقات کردن

فعل

15

about /əˈbɑʊt/

درباره در مورد

حرف اضافه

16

concert/ˈkɑn.sɜrt/

کنسرت

اسم

17

have to /hæv tu/

باید [برای بیان لزوم]

فعل

18

save /seɪv/

نگه داشتن حفظ کردن، کنار گذاشتن

فعل

19

very much/ˈvɛri mʌʧ/

خیلی خیلی زیاد

قید

20

pop /pɑːp/

پاپ

اسم

21

thriller /ˈθrɪlər/

(فیلم یا رمان) مهیج دلهره‌ آور

اسم

22

stadium/ˈsteɪd.iː.əm/

ورزشگاه استادیوم ورزشی

اسم

23

country /ˈkʌn.tri/

کانتری [گونه ای موسیقی محلی آمریکایی]

اسم

24

rap /ræp/

رپ گفتاواز

اسم

25

go out/goʊ ɑʊt/

بیرون رفتن

فعل

26

come /kʌm/

آمدن

فعل

27

date /deɪt/

تاریخ

اسم

28

guitar/ɡɪˈtɑːr/

گیتار

اسم

29

rock /rɑk/

موسیقی راک

اسم

30

meet /miːt/

ملاقات کردن دیدن، دور هم جمع شدن، آشنا شدن

فعل

31

listen/ˈlɪs.ən/

گوش دادن گوش کردن

فعل

32

it /ɪt/

[ضمیر سوم شخص مفرد اجسام] آن

ضمیر

33

classical /ˈklæs.ɪ.kəl/

کلاسیک سنتی

صفت

34

still/stɪl/

هنوز

قید

35

with /wɪð/

با به همراه

حرف اضافه

36

voice /vɔɪs/

صدا

اسم

37

actress/ˈæktrəs/

هنرپیشه زن

اسم

38

match /mætʃ/

بازی مسابقه

اسم

39

message /ˈmes.ɪdʒ/

پیام

اسم

40

horror film/ˈhɔrər fɪlm/

فیلم ترسناک

اسم

41

game /geɪm/

بازی مسابقه، دست (ورزش)

اسم

42

us /ʌs/

[ضمیر مفعولی اول شخص جمع] ما را، به ما، از ما، برای ما

ضمیر

43

him/hɪm/

[ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد مذکر] او را، به او، با او

ضمیر

44

you /juː/

[ضمیر دوم شخص فاعلی مفرد و جمع] تو، شما

ضمیر

45

video /ˈvɪd.iːˌoʊ/

ویدیو فیلم

اسم

46

pretty/ˈprɪt̬.i/

نسبتا تقریبا

قید

47

them /ðem/

[ضمیر مفعولی سوم شخص جمع] آنها را، برای آنها

ضمیر

48

need to do /nid tə du/

باید انجام داد نیاز است انجام شود

عبارت

49

game show/geɪm ʃoʊ/

مسابقه تلویزیونی برنامه تلویزیونی

اسم

50

win /wɪn/

پیروز شدن برنده شدن، بردن

فعل

51

me /miː/

[ضمیر مفعولی اول شخص مفرد] مرا، به من، برای من، از من

ضمیر

52

piano/piːˈæn.oʊ/

پیانو

اسم

53

visit /ˈvɪz.ɪt/

دیدار کردن ملاقات کردن، دیدن، بازدید کردن

فعل

54

play /pleɪ/

نواختن نوازیدن

فعل

55

send/sɛnd/

فرستادن ارسال کردن

فعل

56

especially /ɪˈspeʃ.əl.i/

مخصوصا

قید

57

note /noʊt/

یادداشت

اسم

58

study/ˈstʌd.i/

درس خواندن مطالعه کردن، آموختن، آموزش دیدن

فعل

59

for /fɔːr/

برای

حرف اضافه

60

gate /geɪt/

دروازه در آهنی، در حیاط

اسم

61

guess/ges/

حدس زدن

فعل

62

never /ˈnev.ər/

هرگز هیچ وقت

قید

63

her /hɜːr/

[ضمیر مفعولی سوم شخص مفرد مونث] او را، به او

ضمیر

64

soccer/ˈsɑk.ər/

فوتبال

اسم

65

gospel /ˈgɑspəl/

موسیقی گاسپل موسیقی توام با آواز مذهبی

اسم

66

jazz /dʒæz/

جاز موسیقی جاز

اسم

67

think/θɪŋk/

فکر کردن اندیشیدن

فعل

68

cello /ˈʧɛloʊ/

ویلن‌سل ویولن بزرگ، چلو

اسم

69

western /ˈwɛstərn/

(فیلم) وسترن

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی