Unit 6 - Powers of Persuasion


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

billboard/ˈbɪlbɔːrd/

بیلبورد آگهی‌نما، تابلو تبلیغات

اسم

2

branding/ˈbrændɪŋ/

برندسازی

اسم

3

distributor/dɪˈstrɪbjətər/

توزیع‌کننده پخش‌کننده، عامل فروش

اسم

4

flyer/flˈaɪɚ/

اطلاعیه اعلامیه، آگهی

اسم

5

gimmick/ˈɡɪmɪk/

ترفند حقه

اسم

6

jingle/ˈʤɪŋgəl/

آهنگ تبلیغاتی شعر تبلیغاتی

اسم

7

manufacturer/ˌmæn.jəˈfæk.tʃər.ər/

تولیدکننده

اسم

8

marketing/ˈmɑːrkɪtɪŋ/

بازاریابی

اسم

9

retailer/ˈriːteɪlər/

خرده‌فروش فروشنده

اسم

10

ploy/plɔɪ/

ترفند دسیسه

اسم

11

rebate/ˈriːbeɪt/

تخفیف بازپرداخت

اسم

12

sales representative/ˈseɪlz reprɪzentətɪv/

نماینده فروش

اسم

13

slogan/ˈsloʊɡən/

شعار

اسم

14

telemarketing/ˈtelimɑːrkɪtɪŋ/

بازاریابی تلفنی فروش تلفنی

اسم

15

vendor/ˈvendər/

فروشنده دست‌فروش

اسم

16

catchy/ˈkæʧi/

گیرنده گیر، جذب‌کننده

صفت

17

compelling/kəmˈpɛlɪŋ/

مجاب‌کننده قانع‌کننده، گیرا

صفت

18

distracting/dɪˈstræktɪŋ/

عامل حواس پرتی حواس پرت‌کننده

صفت

19

disturbing/dɪˈstɜrbɪŋ/

نگران‌کننده ناراحت‌کننده

صفت

20

infuriating/ɪnˈfjʊriˌeɪtɪŋ/

آزاردهنده خشمگین‌کننده

صفت

21

invasive/ɪnˈveɪsɪv/

تهاجمی هجومی، مهاجم، متجاوز

صفت

22

irritating/ˈɪr.əˌteɪ.t̬ɪŋ/

آزاردهنده

صفت

23

monetary/ˈmɑnəˌtɛri/

مالی پولی

صفت

24

persuasive/pərˈsweɪsɪv/

متقاعدکننده مجاب‌کننده

صفت

25

promotional/prəˈmoʊʃənəl/

تبلیغاتی

صفت

26

repetitive/rɪˈpetətɪv/

تکراری خسته‎کننده

صفت

27

slick/slɪk/

فریبنده

صفت

28

ubiquitous/juːˈbɪkwɪtəs/

همه جا حاضر متداول، موجود درهمه جا

صفت

29

unavoidable/ˌʌnəˈvɔɪdəbl/

اجتناب‎ناپذیر

صفت

30

assure/əˈʃʊr/

اطمینان دادن تضمین کردن، قول دادن

فعل

31

cultivate/ˈkʌltəˌveɪt/

ترویج دادن توسعه دادن

فعل

32

entice/ɪnˈtaɪs/

وسوسه کردن اغوا کردن، مجاب کردن، تشویق کردن

فعل

33

induce/ɪnˈdus/

(به کاری) وا داشتن وادار کردن، اغوا کردن

فعل

34

oblige/əˈblaɪʤ/

مجبور کردن وادار کردن

فعل

35

pressurize/ˈprɛʃəˌraɪz/

تحت فشار قرار دادن مجبور کردن، وادار کردن

فعل

36

reassure/ˌriəˈʃʊr/

قوت قلب دادن خاطر جمع کردن

فعل

37

tempt/tɛmpt/

وسوسه کردن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی