Unit 5 - Striving to achieve


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

accounting/əˈkaʊntɪŋ/

حسابداری

اسم

2

apprenticeship/əˈprɛntəˌsʃɪp/

کارآموزی شاگردی

اسم

3

conceptualization/kənˈsɛpʧwəlɪˌzeɪʃən/

مفهوم‌سازی مفهوم‌آفرینی

اسم

4

consistency/kənˈsɪstənsi/

ثبات یکپارچگی

اسم

5

establishment/ɪˈstæblɪʃmənt/

تاسیس برپایی

اسم

6

formulation/ˌfɔrmjəˈleɪʃən/

ترکیب فرمول‌سازی

اسم

7

hypothesis/haɪˈpɑθəsəs/

فرضیه

اسم

8

inconsistency/ˌɪnkənˈsɪstənsi/

تناقض ناسازگاری، تضاد

اسم

9

insignificance/ˌɪnsɪgnˈjɪfɪkəns/

بی‌اهمیتی ناچیزی

اسم

10

interpretation/ɪnˌtɜrprɪˈteɪʃən/

تفسیر شرح، برداشت

اسم

11

technician/tekˈnɪʃn/

متخصص فنی تکنیسین، کارشناس فنی

اسم

12

theorist/ˈθiərɪst/

نظریه‌پرداز

اسم

13

vocation/voʊˈkeɪʃən/

شغل حرفه

اسم

14

analytical/ˌænəˈlɪtɪkəl/

تحلیلی تجزیه‌ای

صفت

15

blue-collar/ˌbluː ˈkɑːlər/

کارگری یدی، مزدبگیر

صفت

16

conceptual/kənˈsɛpʧuəl/

مفهومی ادراکی

صفت

17

hypothetical/ˌhaɪpəˈθɛtəkəl/

فرضی گمانی

صفت

18

indicative/ɪnˈdɪkətɪv/

حاکی گواه، دال بر

صفت

19

trial and error/ˈtraɪəl ænd ˈɛrər/

آزمون و خطا

اسم

20

process/ˈprɑs.es/

روند فرایند، پروسه

اسم

21

give yourself something to aim for/gɪv jərˈsɛlf ˈsʌmθɪŋ tu eɪm fɔr/

چیزی را برای خود هدف قرار دادن برای خود هدف قرار دادن

عبارت

22

concerted/kənˈsɜːrtɪd/

مصرانه قاطع، جدی، مصمم

صفت

23

set yourself a goal/sɛt jərˈsɛlf ə goʊl/

برای خود هدف تعیین کردن

عبارتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی