Unit 3 - No Man is an Island


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

behavior/bəˈheɪ.vjər/

رفتار

اسم

2

demographics/ˌdɛməˈgræfɪks/

جمعیت‌شناسی

اسم

3

heritage/ˈherɪtɪdʒ/

میراث یادگار

اسم

4

interaction/ˌɪntəˈrækʃən/

تعامل فعل و انفعال، برهم‌کنش

اسم

5

minority/maɪˈnɔrəti/

اقلیت تعداد کم

اسم

6

norm/nɔːrm/

عرف رسم

اسم

7

peer/pɪr/

همتا هم‌شان، هم سن و سال

اسم

8

pressure/ˈpreʃər/

فشار

اسم

9

segment/ˈseɡmənt/

بخش قسمت، تکه

اسم

10

status/ˈstætəs/

جایگاه وضعیت، شأن

اسم

11

antisocial/ˌæntiˈsoʊʃl/

ضداجتماعی جامعه‎ستیز

صفت

12

conservative/kənˈsɜrvətɪv/

محافظه‌کارانه سنت‌گرایانه

صفت

13

conventional/kənˈvɛnʃənəl/

متداول قراردادی، عرفی

صفت

14

harmonious/hɑːrˈmoʊniəs/

موزون هماهنگ، سازگار، موافق

صفت

15

influential/ˌɪnfluˈɛnʧəl/

پرنفوذ موثر، تاثیرگذار

صفت

16

multicultural/ˌmʌltiˈkʌlʧərəl/

چند فرهنگی

صفت

17

suburban/səˈbɜrbən/

حومه شهری حومه

صفت

18

unconventional/ˌʌnkənˈvenʃənl/

غیرمعمول خلاف عرف

صفت

19

mainstream/ˈmeɪnstriːm/

روند کلی خط فکری متداول، مین استریم

اسم

20

values/ˈvæljuːz/

ارزش‌ها اصول

اسم

21

conform/kənˈfɔrm/

پیروی کردن مطابقت داشتن، وفق دادن

فعل

22

exclude/ɪkˈskluːd/

مانع شدن جلوگیری کردن، راه ندادن

فعل

23

flaunt/flɔnt/

پز دادن به رخ کشیدن، کلاس گذاشتن

فعل

24

obey/oʊˈbeɪ/

اطاعت کردن پیروی کردن

فعل

25

skew/skju/

تحریف کردن منحرف کردن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی