Unit 12 - The Latest Thing


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

archive/ˈɑrˌkaɪv/

بایگانی اتاق یا اداره بایگانی، آرشیو

اسم

2

acquisitiveness/ɐkwˈɪzɪtˌɪvnəs/

حرص طمع

اسم

3

stockpile/ˈstɑːkpaɪl/

اندوخته انباشته، ذخیره

اسم

4

supplies/səˈplaɪz/

ملزومات لوازم، منابع

اسم

5

chic/ʃiːk/

شیک

صفت

6

drab/dræb/

رنگ و رو رفته

صفت

7

mundane/mʌnˈdeɪn/

معمولی دنیوی، پیش پا افتاده

صفت

8

sophisticated/səˈfɪstəˌkeɪtɪd/

شیک برازنده، زیبا

صفت

9

must-have/mʌst-hæv/

ضروری لازم

صفت

10

item/ˈaɪtəm/

کالا قلم، جنس

اسم

11

passing/ˈpæsɪŋ/

موقت زودگذر

صفت

12

be all the rage/bi ɔl ðə reɪʤ/

مد بودن باب روز بودن، متداول بودن

عبارت

13

casual/ˈkæʒəwəl/

راحتی غیررسمی

صفت

14

conspicuous/kənˈspɪkjuəs/

مشهود آشکار، چشمگیر

صفت

15

consumption/kənˈsʌmpʃən/

مصرف خوردن، آشامیدن

اسم

16

designer label/dɪˈzaɪnər ˈleɪbəl/

برند طراحی لباس (معروف)

اسم

17

disposable income/dɪˈspoʊzəbəl ˈɪnˌkʌm/

درآمد خالص درآمد قابل تصرف

اسم

18

vogue/voʊɡ/

مد مدل رایج، متداول

اسم

19

get rid of/gɛt rɪd ɒv/

از شر (چیزی) خلاص شدن

فعل

20

accessory/əkˈsesəri/

لوازم جانبی

اسم

21

branding/ˈbrændɪŋ/

برندسازی

اسم

22

spending/ˈspɛndɪŋ/

خرج هزینه

اسم

23

personal consumption/ˈpɜrsɪnɪl kənˈsʌmpʃən/

مصرف شخصی

اسم

24

the latest trend/ðə ˈleɪtəst trɛnd/

مد روز جدیدترین مد

عبارت

25

traditional/trəˈdɪʃ.ən.əl/

سنتی

صفت

26

abandon/əˈbæn.dən/

ترک کردن رها کردن، دست کشیدن

فعل

27

conserve/kənˈsɜrv/

حفظ کردن نگه‌داری کردن

فعل

28

consume/kənˈsum/

مصرف کردن استفاده کردن، غذا خوردن

فعل

29

discard/dɪˈskɑrd/

کنار انداختن کنار گذاشتن، دور انداختن

فعل

30

dump/dʌmp/

دور انداختن بیرون ریختن

فعل

31

eradicate/ɪˈrædəˌkeɪt/

از بین بردن ریشه‌کن کردن

فعل

32

hoard/hɔːrd/

ذخیره کردن احتکار کردن، انباشتن، اندوختن

فعل

33

maintain/meɪnˈteɪn/

نگه داشتن حفظ کردن، حمایت (مالی) کردن

فعل

34

preserve/prəˈzɜrv/

حفظ کردن محافظت کردن

فعل

35

retain/rɪˈteɪn/

حفظ کردن نگه داشتن

فعلبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی