Unit 1 - Human nature


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

adolescent/ˌædəˈlɛsənt/

نوجوان نوجوانی

اسم

2

characteristic/ˌkɛrəktəˈrɪstɪk/

مشخصه ویژگی

اسم

3

trait/treɪt/

ویژگی خصیصه، خصوصیت

اسم

4

apprehensive/ˌæprɪˈhɛnsɪv/

دلواپس نگران، بیم‌ناک

صفت

5

assertive/əˈsɜrtɪv/

با اعتماد به نفس

صفت

6

clumsy/ˈklʌmzi/

دست و پا چلفتی

صفت

7

cynical/ˈsɪnɪkəl/

بدبین بدگمان، منفی‌نگر

صفت

8

desirable/dɪˈzaɪrəbəl/

مطلوب خوشایند

صفت

9

eccentric/ɪkˈsentrɪk/

عجیب و غریب متفاوت

صفت

10

egotistical/ˌigəˈtɪstɪkəl/

خودمحور خودبین، خودخواه

صفت

11

gullible/ˈɡʌləbl/

زودباور ساده‌لوح

صفت

12

idealised/aɪˈdiˌlaɪzd/

آرمانی (در نظر گرفته شده) ایده‌آل شده

صفت

13

inconsiderate/ˌɪnkənˈsɪdərət/

بی‌ملاحظه بی‌فکر

صفت

14

indecisive/ˌɪndɪˈsaɪsɪv/

ناقاطع (در تصمیم‌گیری) دو دل، نامصمم

صفت

15

self-assured/sɛlf-əˈʃʊrd/

از خود مطمئن با اعتمادبه‌نفس

صفت

16

self-absorbed/sɛlf-əbˈzɔrbd/

خودمحور خودخواه، خودشیفته

صفت

17

self-centered/ˌself ˈsentərd/

خودخواه خودمحور

صفت

18

self-congratulatory/sɛlf-kənˈgræʧələˌtɔri/

خودستا از خود راضی

صفت

19

self-deprecating/ˈsɛlfˈdɛprəˌkeɪtɪŋ/

خود انتقادگر خود ملامت‌گر

صفت

20

self-important/sɛlf-ɪmˈpɔrtənt/

متکبر خود بزرگ‌بین

صفت

21

tactful/ˈtæktfl/

مدبرانه مودبانه

صفت

22

well-adjusted/wɛl-əˈʤʌstəd/

سازگار هماهنگ، وفق‌یافته

صفت

23

well-bred/wɛl-brɛd/

با تربیت باادب

صفت

24

well-brought-up/wɛl-brɔt-ʌp/

با تربیت با ادب، خوش‌رفتار

صفت

25

well-dressed/ˌwelˈdrest/

خوش‌پوش

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی