درس 3


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

101

certain/ˈsɜrt.ən/

به خصوص مشخص، خاص

صفت

102

cause/kɔːz/

باعث شدن موجب شدن، ایجاد کردن

فعل

103

secret/ˈsikrət/

راز رمز

اسم

104

playing football/ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl/

فوتبال بازی کردن

عبارت

105

change/tʃeɪndʒ/

تغییر کردن عوض کردن، تغییر دادن

فعل

106

higher education/ˌhaɪər edʒuˈkeɪʃn/

آموزش عالی

اسم

107

details/dɪˈteɪlz/

جزئیات

اسم

108

Internet/ˈɪntərnet/

اینترنت

اسم

109

gain weight/geɪn weɪt/

وزن اضافه کردن وزن آوردن

عبارت

110

taste/teɪst/

سلیقه

اسم

111

check/tʃek/

چک کردن بررسی کردن

فعل

112

move/muv/

حرکت دادن

فعل

113

go running/goʊ ˈrʌnɪŋ/

به دو رفتن دویدن

فعل

114

for/fɔːr/

به مدت برای [زمان]

حرف اضافه

115

affirmative/əˈfɜːrmətɪv/

مثبت

صفت

116

name/neɪm/

نامیدن اسم گذاشتن

فعل

117

measure/ˈmeʒər/

اندازه‌گیری کردن اندازه گرفتن

فعل

118

disorder/dɪˈsɔrdər/

بی‎نظمی بی‎قانونی

اسم

119

slowly/ˈsloʊ.li/

به آرامی به آهستگی، آرام آرام

قید

120

born/bɔːrn/

متولد شده به دنیا آمده

فعل

121

depressed/dɪˈprest/

افسرده غمگین

صفت

122

dangerous/ˈdeɪn.dʒə.rəs/

خطرناک

صفت

123

exciting/ɪkˈsaɪtɪŋ/

هیجان‌انگیز مهیج

صفت

124

especially/ɪˈspeʃ.əl.i/

مخصوصا

قید

125

look after/lʊk ˈæftər/

مراقب بودن مراقبت کردن

فعل

126

somewhere/ˈsʌm.wer/

جایی یک جا

قید

127

business/ˈbɪz.nɪs/

کار تجارت، داد و ستد، شغل، حرفه، کسب و کار

اسم

128

yet/jet/

هنوز

قید

129

volleyball/ˈvɑl.iːˌbɔːl/

والیبال

اسم

130

above all/əˈbʌv ɔl/

از همه بیشتر از همه مهم تر

عبارت

131

homemade dishes/ˈhoʊmˈmeɪd ˈdɪʃəz/

غذاهای خانگی

اسم

132

nope/noʊp/

نچ نه

حرف ندا

133

green vegetable/ˌɡriːn ˈvedʒtəbl/

سبزی سبزیجات (برگ دار)

اسم

134

heart attack/ˈhɑːrt ətæk/

حمله قلبی سکته قلبی

اسم

135

general health/ˈʤɛnərəl hɛlθ/

وضعیت سلامت عمومی وضعیت سلامت کلی

اسم

136

everywhere/ˈev.riːˌwer/

همه جا هر جا

ضمیر

137

prefix/ˈpriːfɪks/

پیشوند

اسم

138

hiking/ˈhɑɪk.ɪŋ/

پیاده‌گردی (پیاده‌روی طولانی در خارج از شهر)

اسم

139

You won!/ju wʌn!/

تو بردی!

جمله

140

anti-cancer drugs/ˈænti-ˈkænsər drʌgz/

داروهای ضدسرطان

اسم

141

recent/ˈrisənt/

اخیر امروزی

صفت

142

gerund/ˈdʒerənd/

اسم مصدر

اسم

143

improve/ɪmˈpruːv/

پیشرفت کردن

فعل

144

by/bɑɪ/

تا

حرف اضافه

145

sportsperson/ˈspɔːrtspɜːrsn/

ورزشکار

اسم

146

reason/ˈriː.zən/

دلیل توجیه

اسم

147

turn off/tɜrn ɔf/

خاموش کردن

فعل

148

go away/goʊ əˈweɪ/

دور شدن از جایی رفتن

فعل

149

go fishing/goʊ ˈfɪʃɪŋ/

ماهیگیری رفتن ماهیگیری کردن

عبارت

150

praying/ˌpreɪɪŋ/

دعا کردن عبادت کردن

اسم

151

rewrite/riːˈraɪt/

بازنویسی کردن

فعل

152

scanner/ˈskænər/

اسکنر پویشگر

اسم

153

climbing/ˈklɑɪm.ɪŋ/

کوهنوردی صخره‌نوردی

اسم

154

emotional/ɪˈmoʊ.ʃən.əl/

احساسی احساساتی

صفت

155

take care/teɪk kɛr/

مراقب خودت باش! به سلامت! خداحافظ

حرف ندا

156

mount/maʊnt/

کوهستان کوه

اسم

157

mission/ˈmɪʃ.ən/

ماموریت هدف

اسم

158

join/dʒɔɪn/

عضو شدن پیوستن، ملحق شدن

فعل

159

even/ˈIː.vən/

حتی

قید

160

washing machine/ˈwɑʃ.ɪŋ.məˌʃiːn/

ماشین لباسشویی

اسم

161

disagree/dɪsəˈgri/

مخالفت کردن

فعل

162

stress/stres/

فشار عصبی استرس

اسم

163

How is it going?/haʊ ɪz ɪt ˈgoʊɪŋ?/

چه خبر؟ اوضاع چطور است؟

جمله

164

prevent/prɪˈvent/

جلوگیری کردن پیشگیری کردن

فعل

165

cycling/ˈsɑɪ.klɪŋ/

دوچرخه‌سواری

اسم

166

diet/ˈdɑɪ.ət/

رژیم غذایی

اسم

167

walking/ˈwɔː.kɪŋ/

پیاده‌روی

اسم

168

against/əˈgenst/

در مقابل در برابر

حرف اضافه

169

serving/ˈsɜːrvɪŋ/

پرس وعده

اسم

170

midterm/ˌmɪdˈtɜːrm/

میان ترم

صفت

171

negative/ˈnɛgətɪv/

منفی

صفت

172

protein/ˈproʊtiːn/

پروتئین

اسم

173

laughter/ˈlæf.tər/

خنده صدای خنده

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی