درس 2


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

101

parking lot/ˈpɑr.kɪŋˌlɑt/

پارکینگ

اسم

102

communication/kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən/

ارتباط معاشرت

اسم

103

wind power/wɪnd ˈpaʊər/

انرژی بادی

اسم

104

mother tongue/ˌmʌðər ˈtʌŋ/

زبان مادری

اسم

105

reading storybooks/ˈrɛdɪŋ ˈstɔriˌbʊks/

کتاب داستان خواندن

عبارت

106

power/ˈpɑʊ.ər/

انرژی نیرو، برق، توان

اسم

107

know/noʊ/

بلد بودن

فعل

108

grade/greɪd/

نمره

اسم

109

little/ˈlɪt̬.əl/

کمی

قید

110

I think I’ll take these./aɪ θɪŋk aɪl teɪk ðiz./

فکر کنم این ها را بر می دارم. فکر می کنم این ها را می خرم.

جمله

111

IRIB/aɪ ɑːr aɪ biː/

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اسم

112

You’re welcome./jʊr ˈwɛlkəm/

خواهش می کنم.

جمله

113

understand/ˌʌndərˈstænd/

فهمیدن دریافتن، متوجه شدن، دانستن

فعل

114

coffee/ˈkɑːfi/

قهوه پودر قهوه

اسم

115

use/juːz/

استفاده کردن مصرف کردن، به کار بردن

فعل

116

how much/haʊ mʌʧ/

چه قیمتی

قید

117

experience/ɪkˈspɪr.iː.əns/

تجربه سابقه

اسم

118

still/stɪl/

هنوز

قید

119

lots of/lɑts ʌv/

خیلی بسیار

تخصیص گر

120

paper/ˈpeɪ.pər/

کاغذ

اسم

121

surfing the net/ˈsɜrfɪŋ ðə nɛt/

وبگردی کردن در اینترنت گشت و گذار در اینترنت

عبارت

122

mouse/mɑʊs/

موش

اسم

123

how many/haʊ ˈmɛni/

چند چه تعداد

قید

124

by means of/baɪ minz ʌv/

به کمک با استفاده از، به وسیله

عبارت

125

available/əˈveɪ.lə.bəl/

در دسترس قابل استفاده

صفت

126

greatly/ˈgreɪt.li/

تا حد زیادی بسیار، خیلی

قید

127

absolutely/ˈæb.səˌluːt.li/

مسلما قطعا، بی‌شک

قید

128

learning/ˈlɜːrnɪŋ/

یادگیری آموزشی

اسم

129

cost/kɔːst/

هزینه داشتن قیمت داشتن

فعل

130

storybook/ˈstɔːribʊk/

کتاب داستان

اسم

131

melon/ˈmel.ən/

ملون (خربزه، طالبی و ...)

اسم

132

kilo/ˈkiː.ləʊ/

کیلو

اسم

133

endangered language/ɛnˈdeɪnʤərd ˈlæŋgwəʤ/

زبان در خطر زبان در حال انقراض

اسم

134

minute/ˈmɪn.ɪt/

دقیقه

اسم

135

vary/ˈveə.ri/

متفاوت بودن تنوع داشتن، متنوع بودن

فعل

136

bag/bæg/

کیسه پاکت، بسته

اسم

137

subject/ˈsʌb.dʒɪkt/

فاعل (دستور زبان)

اسم

138

Russian/ˈrʌʃn/

روسی [وابسته به روسیه و مردم آن]

صفت

139

society/səˈsaɪəti/

جامعه اجتماع

اسم

140

coffee shop/ˈkɑːfi ʃɑːp/

کافی‌شاپ

اسم

141

ask/æsk/

پرسیدن سوال کردن

فعل

142

who/huː/

چه کسی کی

ضمیر

143

host/hoʊst/

میزبانی کردن پذیرایی کردن

فعل

144

fluently/ˈfluː.ənt.li/

فصیحانه مسلط، به‌طور روان

قید

145

loudly/ˈlaʊdli/

با صدای بلند

قید

146

luckily/ˈlʌk.ə.li/

خوشبختانه

قید

147

answer/ˈæn.sər/

پاسخ دادن جواب دادن

فعل

148

start/stɑrt/

آغاز کردن شروع کردن

فعل

149

die/dɑɪ/

مردن فوت کردن

فعل

150

valuable/ˈvæl.jə.bəl/

باارزش ارزشمند

صفت

151

There is a parking lot around./ðɛr ɪz ə ˈpɑrkɪŋ lɑt əˈraʊnd./

این اطراف پارکینگ هست.

جمله

152

exchange/ɪksˈtʃeɪndʒ/

مبادله کردن تجارت کردن

فعل

153

cup/kʌp/

فنجان لیوان کوچک

اسم

154

what/wɒt/

چی چه چیزی، آنچه

ضمیر

155

no matter how …/noʊ ˈmætər haʊ …/

مهم نیست چقدر ...

عبارت

156

largely/ˈlɑrdʒ.li/

تا حد زیادی عمدتا

قید

157

difference/ˈdɪf.rəns/

تفاوت فرق

اسم

158

Persian/ˈpɜːrʒn/

پارسی فارسی، ایرانی

صفت

159

range/reɪnʤ/

متغیر بودن دامنه داشتن، گستره داشتن

فعل

160

early/ˈɜr.li/

زود

قید

161

glass/glæs/

لیوان

اسم

162

hour/ˈaʊər/

ساعت [یک ساعت: 60 دقیقه]

اسم

163

countable/ˈkaʊntəbl/

قابل شمارش

صفت

164

pick/pɪk/

انتخاب کردن

فعل

165

scan/skæn/

اجمالی نگاه کردن بررسی کردن

فعل

166

Turn off your mobile phone./tɜrn ɔf jʊər ˈmoʊbəl foʊn./

موبایل‌های خود را خاموش کنید.

جمله

167

May I help you?/meɪ aɪ hɛlp ju?/

می توانم کمک تان کنم؟

جمله

168

deaf/def/

ناشنوا کر

صفت

169

despite/dɪˈspaɪt/

علیرغم با وجود

حرف اضافه

170

what/wɒt/

چه

تخصیص گر

171

few/fjuː/

چند

تخصیص گربه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی