درس 1


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

a lot of/ə lɑt ʌv/

خیلی بسیار، مقدار زیاد

تخصیص گر

2

surprising/sərˈprɑɪ.zɪŋ/

حیرت‌آور تعجب‌آمیز

صفت

3

history/ˈhɪs.tə.ri/

تاریخ تاریخچه

اسم

4

explanation/ˌek.spləˈneɪ.ʃən/

توضیح

اسم

5

underline/ˌʌn.dərˈlɑɪn/

زیر چیزی خط کشیدن

فعل

6

object/ˈɑb.dʒɪkt/

مفعول (دستور زبان)

اسم

7

interest/ˈɪntrəst/

علاقه

اسم

8

listening to the news/ˈlɪsənɪŋ tu ðə njuz/

اخبار گوش کردن

عبارت

9

look for/lʊk fɔr/

(به) دنبال (چیزی) گشتن

فعل

10

disappear/ˌdɪs.əˈpɪr/

ناپدید شدن محو شدن

فعل

11

breakfast/ˈbrek.fəst/

صبحانه

اسم

12

Oceania/ˌoʊʃiˈɑːniə/

اقیانوسیه

اسم

13

percent/pərˈsɛnt/

درصد

اسم

14

Please be quiet./pliz bi ˈkwaɪət./

لطفا سکوت را رعایت کنید. لطفا ساکت باشید.

جمله

15

about/əˈbɑʊt/

درباره در مورد

حرف اضافه

16

twice/twɑɪs/

دوبرابر دوبار

قید

17

receive/rɪˈsiːv/

دریافت کردن

فعل

18

wrongly/ˈrɔːŋli/

اشتباها به اشتباه

قید

19

meet the needs of/mit ðə nidz ʌv/

نیازهای ... را تامین کردن نیازهای ... را برآورده کردن

عبارت

20

Islamic/ɪzˈlæmɪk/

اسلامی

صفت

21

news/nuːz/

خبر اخبار

اسم

22

high school/ˈhɑɪ.skuːl/

دبیرستان

اسم

23

to be honest/tu bi ˈɑnəst/

راستش را بخواهی راستش

عبارت

24

sing/sɪŋ/

آواز خواندن سرود خواندن، آهنگ خواندن

فعل

25

synonym/ˈsɪnənɪm/

مترادف هم‌معنی

اسم

26

slice/slɑɪs/

تکه برش

اسم

27

spoken/ˈspoʊkən/

گفتاری شفاهی

صفت

28

traffic/ˈtræf.ɪk/

ترافیک آمدوشد، عبور و مرور

اسم

29

language/ˈlæŋ.gwɪdʒ/

زبان

اسم

30

native speaker/ˌneɪtɪv ˈspiːkər/

بومی متکلم بومی

اسم

31

means/miːnz/

وسیله ابزار، شیوه، راه

اسم

32

farming region/ˈfɑrmɪŋ ˈriʤən/

مناطق کشاورزی

اسم

33

smart/smɑːrt/

باهوش هوشمندانه، هوشمند

صفت

34

live language/laɪv ˈlæŋgwɪʤ/

زبان زنده

اسم

35

Canadian/kəˈneɪdiən/

کانادایی [مربوط به کانادا]

صفت

36

make up/meɪk ʌp/

تشکیل دادن

فعل

37

century/ˈsɛnʧəri/

قرن سده

اسم

38

interesting/ˈɪn.trə.stɪŋ/

چه جالب!

حرف ندا

39

less/les/

کمتر

ضمیر

40

piece/piːs/

تکه برش

اسم

41

candle/ˈkæn.dəl/

شمع

اسم

42

Keep off the grass./kip ɔf ðə græs./

روی چمن ها نروید. روی چمن ها راه نروید.

جمله

43

dollar/ˈdɑl.ər/

دلار

اسم

44

soup/suːp/

سوپ

اسم

45

impossible/ɪmˈpɑs.ə.bəl/

غیرممکن

صفت

46

tiny/ˈtɑɪ.ni/

کوچک بسیار اندک، بسیار ریز

صفت

47

writing letters or emails/ˈraɪtɪŋ ˈlɛtərz ɔr iˈmeɪlz/

نامه یا ایمیل نوشتن

عبارت

48

borrow/ˈbɑr.oʊ/

قرض گرفتن

فعل

49

explain/ɪkˈspleɪn/

توضیح دادن شرح دادن

فعل

50

interestingly/ˈɪntrəstɪŋli/

به طرز قابل توجهی به طور جالب توجهی

قید

51

interview/ˈɪntərvjuː/

مصاحبه کردن

فعل

52

population/ˌpɑpjəˈleɪʃən/

جمعیت

اسم

53

begin/bɪˈgɪn/

شروع شدن آغاز کردن، شروع کردن

فعل

54

simple/ˈsɪm.pəl/

ساده آسان

صفت

55

bottle/ˈbɑːtl/

بطری

اسم

56

talking to foreigners/ˈtɔkɪŋ tu ˈfɔrənərz/

حرف زدن با خارجی ها

عبارت

57

exist/ɪgˈzɪst/

وجود داشتن

فعل

58

point/pɔɪnt/

نکته مقصود، منظور، هدف

اسم

59

imagine/ɪˈmædʒ.ən/

تصور کردن

فعل

60

therefore/ˈðer.fɔːr/

بنابراین به همین خاطر

قید

61

physical/ˈfɪz.ɪ.kəl/

جسمی فیزیکی

صفت

62

beginning/bɪˈgɪn.ɪŋ/

شروع ابتدا، آغاز

اسم

63

hint/hɪnt/

اشاره راهنمایی

اسم

64

wish/wɪʃ/

آرزو خواسته

اسم

65

quick/kwɪk/

سریع تند، زود

صفت

66

turn on/tɜrn ɑn/

روشن کردن

فعل

67

sign language/ˈsaɪn læŋɡwɪdʒ/

زبان اشاره

اسم

68

You are near a restaurant./ju ɑr nɪr ə ˈrɛstəˌrɑnt./

شما به رستوران نزدیک می شوید. شما نزدیک به یک رستوران هستید.

جمله

69

between/bɪˈtwiːn/

بین میان

حرف اضافه

70

uncountable noun/ʌnˌkɑʊn.t̬ə.bəlˈnɑʊn/

اسم غیر قابل شمارش

اسم

71

loaf/loʊf/

قرص (نان) تکه

اسم

72

feeling/ˈfiː.lɪŋ/

احساس حس

اسم

73

institute/ˈɪnstəˌtut/

موسسه

اسم

74

additional/əˈdɪʃ.ən.əl/

اضافی فرعی

صفت

75

foreigner/ˈfɔːr.ə.nər/

بیگانه خارجی

اسم

76

respect/rɪˈspekt/

احترام گذاشتن

فعل

77

besides/bɪˈsaɪdz/

به غیر از

حرف اضافه

78

pronoun/ˈproʊ.nɑʊn/

ضمیر

اسم

79

native language/ˈneɪtɪv ˈlæŋgwəʤ/

زبان مادری

اسم

80

written/ˈrɪt.ən/

کتبی نوشتاری

صفت

81

nearly/ˈnɪr.li/

تقریبا نزدیک بود

قید

82

school project/skul ˈprɑʤɛkt/

پروژه درسی کاردستی برای تکلیف مدرسه

اسم

83

university/ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

دانشگاه

اسم

84

communicate/kəˈmjuː.nəˌkeɪt/

ارتباط برقرار کردن

فعل

85

probable/ˈprɑb.ə.bəl/

احتمالی محتمل

صفت

86

little/ˈlɪt̬.əl/

کمی کم

تخصیص گر

87

What about/wʌt əˈbaʊt/

چطور

قید

88

space/speɪs/

فضا کیهان

اسم

89

Do not swim here./du nɑt swɪm hir./

اینجا شنا نکنید. شنا کردن در اینجا ممنوع است.

جمله

90

invite/ɪnˈvɑɪt/

دعوت کردن

فعل

91

next week/nɛkst wik/

هفته بعد

قید

92

notice/ˈnoʊtɪs/

توجه

اسم

93

capital letter/ˌkæpɪtl ˈletər/

حرف بزرگ (الفبای انگلیسی)

اسم

94

mental/ˈmentl/

ذهنی روانی

صفت

95

price/prɑɪs/

قیمت هزینه

اسم

96

through/θruː/

به واسطه به خاطر، به وسیله

قید

97

form/fɔːrm/

فرم

اسم

98

few/fjuː/

کم

صفت

99

Moscow/ˈmɑˌskoʊ/

مسکو

اسم

100

period/ˈpɪr.iː.əd/

نقطه (.)

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی