درس 7


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

poem/ˈpoʊ.əm/

شعر

اسم

2

horse riding/hɔrs ˈraɪdɪŋ/

اسب سواری

عبارت

3

reading/ˈriːd.ɪŋ/

مطالعه خواندن

اسم

4

What do you like to do in your free time?/wʌt du ju laɪk tu du ɪn jɔr fri taɪm?/

دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری کنید؟ دوست دارید در وقت آزاد خود چه کار کنید؟

جمله

5

playing computer games/ˈpleɪɪŋ kəmˈpjutər geɪmz/

بازی کامپیوتری بازی کردن

عبارت

6

sometimes/ˈsʌm.tɑɪmz/

گاهی بعضی وقت‌ها، بعضی مواقع

قید

7

What’s your hobby?/wʌts jɔr ˈhɑbi?/

سرگرمی شما چیست؟

جمله

8

What sort of things do you read?/wʌt sɔrt ʌv θɪŋz du ju rid?/

چه جور چیزهایی میخوانی؟

جمله

9

Do you have any hobbies?/du ju hæv ˈɛni ˈhɑbiz?/

آیا هیچ سرگرمی ای داری؟

جمله

10

watching movies/ˈwɑʧɪŋ ˈmuviz/

فیلم تماشا کردن

عبارت

11

walking in the park/ˈwɔkɪŋ ɪn ðə pɑrk/

قدم زدن در پارک

عبارت

12

magazine/ˌmæg.əˈziːn/

مجله

اسم

13

sports news/spɔrts njuz/

خبر ورزشی

اسم

14

What do you do as a hobby?/wʌt du ju du æz ə ˈhɑbi?/

برای سرگرمی چه کاری انجام می دهی؟

جمله

15

usually/ˈjuː.ʒu.ə.li/

معمولا

قید

16

I watch movies as a hobby./aɪ wɑʧ ˈmuviz æz ə ˈhɑbi./

من به عنوان سرگرمی تلویزیون تماشا می کنم.

جمله

17

playing tennis/ˈpleɪɪŋ ˈtɛnəs/

تنیس بازی کردن

عبارت

18

search/sɜrtʃ/

جست و جو کردن گشتن

فعل

19

skiing/ˈskiː.ɪŋ/

اسکی

اسم

20

listening to the radio/ˈlɪsənɪŋ tu ðə ˈreɪdiˌoʊ/

گوش دادن به رادیو

عبارت

21

fishing/ˈfɪʃ.ɪŋ/

ماهی گیری

اسم

22

Net/net/

اینترنت

اسم

23

Do you like reading?/du ju laɪk ˈridɪŋ?/

مطالعه کردن را دوست داری؟

جمله

24

I don’t have any hobbies./aɪ doʊnt hæv ˈɛni ˈhɑbiz./

من هیچ سرگرمی ای ندارم.

جمله

25

shopping/ˈʃɑp.ɪŋ/

خرید

اسم

26

hobby/ˈhɑb.i/

سرگرمی تفریح

اسم

27

free time/fri taɪm/

وقت آزاد اوقات فراغت

اسم

28

going to the movies/ˈgoʊɪŋ tu ðə ˈmuviz/

به سینما رفتن

عبارت

29

I love reading./aɪ lʌv ˈrɛdɪŋ./

من عاشق مطالعه هستم.

جمله

30

working in the garden/ˈwɜrkɪŋ ɪn ðə ˈgɑrdən/

در باغ کار کردن

عبارت

31

enjoy/enˈdʒɔɪ/

لذت بردن

فعل

32

browsing the internet/ˈbraʊzɪŋ ði ˈɪntərˌnɛt/

در اینترنت گشت و گذار کردن

عبارت

33

I usually go to the gym in my free time./aɪ ˈjuʒəwəli goʊ tu ðə ʤɪm ɪn maɪ fri taɪm./

من معمولا در وقت آزادم به باشگاه می روم.

جمله

34

What do you do in your free time?/wʌt du ju du ɪn jʊər fri taɪm?/

در اوقات فراغت خود چه می کنید؟ در وقت آزاد خود چه کار می کنید؟

جملهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی