درس 6


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

village/ˈvɪləʤ/

روستا دهکده، ده

اسم

2

wind/wɪnd/

باد

اسم

3

What’s the people’s job?/wʌts ðə ˈpipəlz ʤɑb?/

شغل مردم (آن شهر) چیست؟

جمله

4

It sounds to be a very interesting place./ɪt saʊndz tu bi ə ˈvɛri ˈɪntrəstɪŋ pleɪs./

به نظر می رسد مکان بسیار جالبی است.

جمله

5

hen/hɛn/

مرغ

اسم

6

winter/ˈwɪn.tər/

زمستان

اسم

7

fall/fɔːl/

پاییز

اسم

8

Can you give me some examples?/kæn ju gɪv mi sʌm ɪgˈzæmpəlz?/

می توانید چند مثال برای من بزنید؟

جمله

9

icy/ˈɑɪ.si/

یخ‌زده پوشیده از یخ

صفت

10

hot/hɑːt/

داغ خیلی گرم

صفت

11

raise/reɪz/

پرورش دادن پروردن

فعل

12

rain/reɪn/

باران

اسم

13

cow/kaʊ/

گاو

اسم

14

Are there many people in the village?/ɑr ðɛr ˈmɛni ˈpipəl ɪn ðə ˈvɪləʤ?/

آیا مردم زیادی در روستا زندگی می کنند؟

جمله

15

It’s a mountain village with many trees and flowers./ɪts ə ˈmaʊntən ˈvɪləʤ wɪð ˈmɛni triz ænd ˈflaʊərz./

آن یک روستای کوهستانی با درختان و گل های بسیار است.

جمله

16

What’s the weather like in …?/wʌts ðə ˈwɛðər laɪk ɪn …?/

آب و هوا در ... چگونه است؟

جمله

17

summer/ˈsʌm.ər/

تابستان

اسم

18

tree/triː/

درخت

اسم

19

warm/wɔrm/

گرم

صفت

20

cold/koʊld/

سرد

صفت

21

farm/fɑːrm/

مزرعه

اسم

22

spring/sprɪŋ/

بهار

اسم

23

hill/hɪl/

تپه

اسم

24

Are there any fields?/ɑr ðɛr ˈɛni fildz?/

آیا مزارع هم دارد؟

جمله

25

thermometer/θərˈmɑmətər/

دماسنج

اسم

26

weather/ˈweð.ər/

آب و هوا وضع هوا

اسم

27

field/fiːld/

مزرعه

اسم

28

There’s a lot of wind in summer, fall and winter./ðɛrz ə lɑt ʌv wɪnd ɪn ˈsʌmər, fɔl ænd ˈwɪntər./

در تابستان، پاییز و زمستان باد بسیار زیاد می وزد.

جمله

29

Is it near the city?/ɪz ɪt nɪr ðə ˈsɪti?/

آیا نزدیک شهر است؟

جمله

30

flower/ˈflɑʊ.ər/

گل

اسم

31

Is it cold in winter?/ɪz ɪt koʊld ɪn ˈwɪntər?/

آیا در زمستان سرد می شود؟

جمله

32

Is there much rain in spring?/ɪz ðɛr mʌʧ reɪn ɪn sprɪŋ?/

آیا در بهار باران زیاد می بارد؟

جمله

33

dry/drɑɪ/

خشک

صفت

34

rainy/ˈreɪn.i/

بارانی

صفت

35

Is there a river?/ɪz ðɛr ə ˈrɪvər?/

آیا رودخانه دارد؟

جمله

36

animal/ˈæn.ə.məl/

حیوان

اسم

37

interesting/ˈɪn.trə.stɪŋ/

جالب جذاب

صفت

38

sunny/ˈsʌn.i/

آفتابی

صفت

39

plow/plaʊ/

گاو آهن خیش

اسم

40

place/pleɪs/

مکان محل، جا

اسم

41

horse/hɔːrs/

اسب

اسم

42

mountain/ˈmɑʊnt.ən/

کوه کوهستان

اسم

43

chicken/ˈtʃɪk.ən/

مرغ جوجه

اسم

44

Where are you from?/wɛr ɑr ju frʌm?/

اهل کجایی؟ کجایی هستید؟

جمله

45

It’s famous for its sunflower fields./ɪts ˈfeɪməs fɔr ɪts ˈsʌnˌflaʊər fildz./

آنجا به خاطر مزارع گل های آفتابگردانش معروف است.

جمله

46

river/ˈrɪv.ər/

رودخانه

اسم

47

cattle/ˈkæt̬.əl/

گاوها (اعم از نر و ماده) دام

اسم

48

dog/dɔːɡ/

سگ

اسم

49

sunflower/ˈsʌnˌflaʊər/

آفتابگردان

اسم

50

What about the weather?/wʌt əˈbaʊt ðə ˈwɛðər?/

آب و هوایش چطور است؟

جمله

51

snowy/ˈsnoʊi/

برفی

صفت

52

very/ˈver.i/

خیلی بسیار

قید

53

tractor/ˈtræktər/

تراکتور

اسم

54

They work on farms and raise animals./ðeɪ wɜrk ɑn fɑrmz ænd reɪz ˈænəməlz./

آنها در مزرعه کار می کنند و دام پرورش می دهند.

جملهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی