درس 5


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

mosque/mɑsk/

مسجد

اسم

2

North-West/nɔrθ-wɛst/

شمال غرب

اسم

3

actually/ˈæk.tʃu.ə.li/

در واقع واقعا، راستش

قید

4

cinema/ˈsɪnəmə/

سینما فیلم

اسم

5

minaret/ˌmɪnəˈrɛt/

مناره

اسم

6

center/ˈsen.t̬ər/

مرکز وسط

اسم

7

east/iːst/

شرق مشرق

اسم

8

zoo/zuː/

باغ وحش

اسم

9

stadium/ˈsteɪd.iː.əm/

ورزشگاه استادیوم ورزشی

اسم

10

Isfahan’s an old city in the center of Iran./Isfahan's ən oʊld ˈsɪti ɪn ðə ˈsɛntər ʌv ɪˈrɑn./

اصفهان شهری قدیمی در مرکز ایران است.

جمله

11

many/ˈmen.i/

چندین تعداد زیاد، بسیار، خیلی

تخصیص گر

12

boulevard/ˈbʊləˌvɑrd/

بلوار

اسم

13

What’s it like?/wʌts ɪt laɪk?/

چگونه است؟ چه جوری است؟

جمله

14

old/oʊld/

قدیمی کهنه، قدیم

صفت

15

Please say it again./pliz seɪ ɪt əˈgɛn./

لطفا دوباره بگو.

جمله

16

South-West/saʊθ-wɛst/

جنوب غرب

اسم

17

restaurant/ˈres.tər.ɑnt/

رستوران

اسم

18

location/loʊˈkeɪʃn/

موقعیت مکان

اسم

19

palace/ˈpæl.əs/

کاخ قصر

اسم

20

Where is it?/wɛr ɪz ɪt?/

آن کجاست؟

جمله

21

I should see the city soon./aɪ ʃʊd si ðə ˈsɪti sun./

من به زودی از شهر دیدن خواهم کرد.

جمله

22

bridge/brɪdʒ/

پل

اسم

23

city/ˈsɪt̬.i/

شهر

اسم

24

shrine/ʃraɪn/

حرم معبد، زیارتگاه

اسم

25

building/ˈbɪl.dɪŋ/

ساختمان

اسم

26

west/west/

غرب مغرب

اسم

27

Are there any museums?/ɑr ðɛr ˈɛni mjuˈziəmz?/

آیا موزه هم دارد؟

جمله

28

What is it famous for?/wʌt ɪz ɪt ˈfeɪməs fɔr?/

آن (شهر) برای چه چیزی معروف است؟ چه چیز آن (شهر) معروف است؟

جمله

29

We can have special food downtown./wi kæn hæv ˈspɛʃəl fud ˈdaʊnˈtaʊn./

ما می توانیم در مرکز شهر غذای ویژه بخوریم.

جمله

30

church/tʃɜrtʃ/

کلیسا

اسم

31

capital/ˈkæp.ət̬.əl/

پایتخت

اسم

32

Tell me about Isfahan./tɛl mi əˈbaʊt Isfahan./

راجع به اصفهان برایم بگو.

جمله

33

north/nɔːrθ/

شمال

اسم

34

North-East/nɔrθ-ist/

شمال شرق

اسم

35

museum/mjʊˈziː.əm/

موزه

اسم

36

tourist/ˈtʊr.ɪst/

جهانگرد گردشگر

اسم

37

downtown/ˈdɑʊn.tɑʊn/

مرکز شهر

قید

38

special/ˈspeʃ.əl/

خاص ویژه، به خصوص

صفت

39

metro/ˈmɛˌtroʊ/

مترو

اسم

40

clean/kliːn/

تمیز پاک، مرتب

صفت

41

It’s a big and clean city./ɪts ə bɪg ænd klin ˈsɪti./

(آن) شهری بزرگ و تمیز است.

جمله

42

big/bɪg/

بزرگ درشت

صفت

43

park/pɑrk/

پارک بوستان

اسم

44

south/sɑʊθ/

جنوب

اسم

45

store/stɔːr/

مغازه فروشگاه

اسم

46

famous/ˈfeɪ.məs/

مشهور معروف

صفت

47

Isfahan is very famous for its mosques and palaces./Isfahan ɪz ˈvɛri ˈfeɪməs fɔr ɪts mɑsks ænd ˈpæləsəz./

اصفهان بابت مساجد و کاخ هایش بسیار مشهور است.

جمله

48

train station/ˈtreɪn ˌsteɪ.ʃən/

ایستگاه راه آهن ایستگاه قطار

اسم

49

South-East/saʊθ-ist/

جنوب شرق

اسم

50

near/nɪr/

نزدیک

صفت

51

Any famous buildings?/ˈɛni ˈfeɪməs ˈbɪldɪŋz?/

ساختمان های معروفی دارد؟

جمله

52

bus station/ˈbʌsˌsteɪ.ʃən/

ایستگاه اتوبوس

اسم

53

airport/ˈer.pɔːrt/

فرودگاه

اسمبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی