درس 4


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

drugstore/ˈdrʌgˌstɔr/

داروخانه

اسم

2

You should go home and rest./ju ʃʊd goʊ hoʊm ænd rɛst./

باید به خانه بروی و استراحت کنی.

جمله

3

health problem/hɛlθ ˈprɑbləm/

مشکل سلامتی بیماری

عبارت

4

You should rest./ju ʃʊd rɛst./

باید استراحت کنی.

جمله

5

Thanks for your help./θæŋks fɔr jʊər hɛlp./

ممنون بابت کمک شما. به خاطر کمک تان ممنونم.

جمله

6

I’ll talk to your teacher./aɪl tɔk tu jʊər ˈtiʧər./

من با معلمت صحبت خواهم کرد. من با معلمت حرف می زنم.

جمله

7

stomachache/ˈstʌm.əkˌeɪk/

دل درد شکم درد

اسم

8

cough/kɑf/

سرفه گرفتگی گلو و سینه

اسم

9

What's the matter?/wɒts ðə ˈmætər/

چه شده است؟ چه مشکلی پیش آمده است؟

جمله

10

patient/ˈpeɪʃənt/

مریض بیمار

اسم

11

advice/ədˈvɑɪs/

نصیحت راهنمایی، مشاوره، پیشنهاد

اسم

12

I have a sore throat./ˈaɪ həv ə ˈsɔːr θroʊt/

من گلودرد دارم.

جمله

13

Why don’t you see a doctor?/waɪ doʊnt ju si ə ˈdɑktər?/

چرا نمی روی دکتر؟

جمله

14

You have sore eyes, too./ju hæv sɔr aɪz, tu./

چشم هایت هم که خون افتاده است. چشم هایت هم که قرمز شده است.

جمله

15

Go to the dentist./goʊ tu ðə ˈdɛntəst./

به دندانپزشکی برو.

جمله

16

What is the problem?/wʌts ðə ˈprɑbləm?/

چه مشکلی پیش آمده است؟ چه شده است؟

جمله

17

have a fever/hæv ə ˈfivər/

تب داشتن

عبارت

18

earache/ˈɪr.eɪk/

گوش درد

اسم

19

What's wrong?/ˈwəts ˈrɒŋ/

چه شده است؟ چه مشکلی پیش آمده است؟

جمله

20

running nose/ˈrʌnɪŋ noʊz/

آبریزش بینی

عبارت

21

Let’s go to the office and call your parents first./lɛts goʊ tu ði ˈɔfəs ænd kɔl jʊər ˈpɛrənts fɜrst./

بیا اول به دفتر برویم و به پدر و مادرت زنگ بزنیم.

جمله

22

Why don't you get some rest?/waɪ doʊnt ju gɛt sʌm rɛst?/

چرا کمی استراحت نمی کنی؟

جمله

23

cold/koʊld/

سرماخوردگی

اسم

24

Is she all right?/ɪz ʃi ɔl raɪt?/

آیا او حالش خوب است؟

جمله

25

sore throat/sɔr θroʊt/

گلو درد

اسم

26

Are you OK?/ər ju ˌəʊˈkeɪ/

خوبی؟ حالت خوب است؟

جمله

27

I’ll be back in a minute./aɪl bi bæk ɪn ə ˈmɪnət./

من یک دقیقه ای بر می گردم. من تا دقیقه ای دیگر بر می گردم.

جمله

28

You should see a doctor./ju ʃʊd si ə ˈdɑktər/

باید بروی دکتر. باید به دکتر بروی.

جمله

29

toothache/ˈtuːθ.eɪk/

دندان درد

اسم

30

rest/rest/

استراحت کردن

فعل

31

I have a headache./ˈaɪ həv ə ˈheˌdek/

سردرد دارم. سرم درد می کند.

جمله

32

headache/ˈhed.eɪk/

سردرد

اسم

33

measles/ˈmizəlz/

سرخک

اسم

34

health/helθ/

سلامت سلامتی

اسم

35

have a temperature/hæv ə ˈtɛmprəʧər/

تب داشتن

عبارت

36

backache/ˈbæk.eɪk/

کمر درد

اسم

37

We have one more class./wi hæv wʌn mɔr klæs./

ما یک کلاس دیگر هم داریم.

جمله

38

sore eyes/sɔr aɪz/

چشم های خون افتاده چشم های قرمز شده

عبارت

39

I have a toothache./ˈaɪ həv ə ˈtuːθeɪk/

دندان درد دارم.

جمله

40

Is he OK?/ɪz hi ˈoʊˈkeɪ?/

آیا او حالش خوب است؟

جمله

41

I have a cold./ˈaɪ həv ə koʊld/

سرما خورده ام.

جمله

42

parent/ˈpær.ənt/

والد پدر یا مادر، یکی از والدین

اسم

43

hospital/ˈhɑːspɪtl/

بیمارستان

اسم

44

don't worry./doʊnt ˈwɜri./

نگران نباش.

جمله

45

quiet/ˈkwɑɪ.ət/

ساکت بی‌صدا، آرام

صفت

46

sneeze/sniːz/

عطسه

اسم

47

Be quiet!/bi ˈkwaɪət!/

ساکت باشید!

جمله

48

flu/fluː/

آنفلوآنزا

اسم

49

mumps/mʌmps/

اوریون گوشک

اسم

50

I have a running nose./aɪ hæv ə ˈrʌnɪŋ noʊz/

آبریزش بینی دارم.

جملهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی