درس 3


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

play volleyball/pleɪ ˈvɑliˌbɔl/

والیبال بازی کردن

عبارت

2

Who can work with a computer?/hu kæn wɜrk wɪð ə kəmˈpjutər?/

کی بلد است با کامپیوتر کار کند؟ چه کسی می تواند با کامپیوتر کار کند؟

جمله

3

Can you make a cake?/kæn ju meɪk ə keɪk?/

می توانی کیک درست کنی؟ کیک درست کردن بلد هستی؟

جمله

4

Can I see your photos?/kæn aɪ si jʊər ˈfoʊˌtoʊz?/

می توانم عکس هایت را ببینم؟

جمله

5

Who can draw?/hu kæn drɔ?/

چه کسی می تواند نقاشی بکشید؟ کی نقاشی بلد است؟

جمله

6

Are you good at drawing?/ɑr ju gʊd æt ˈdrɔɪŋ?/

آیا نقاشی ات خوب است؟

جمله

7

Are you good at searching the Web?/ɑr ju gʊd æt ˈsɜrʧɪŋ ðə wɛb?/

آیا شما در جستجو در فضای اینترنت خوب هستید؟ آیا خوب بلد هستید در وب جستجو کنید؟

جمله

8

act in movies/ækt ɪn ˈmuviz/

بازی کردن در فیلم های سینمایی

عبارت

9

drawing/ˈdrɔː.ɪŋ/

طراحی (هنر) نقاشی

اسم

10

Are they good at swimming?/ɑr ðeɪ gʊd æt ˈswɪmɪŋ?/

آیا شنا کردن آنها خوب است؟ آیا آنها در شنا کردن خوب هستند؟

جمله

11

photo/ˈfoʊt̬.oʊ/

عکس

اسم

12

Is he good at playing football?/ɪz hi gʊd æt ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl?/

آیا او خوب فوتبال بازی میکند؟ آیا فوتبال بازی کردن او خوب است؟

جمله

13

ride a horse/raɪd ə hɔrs/

اسب سواری کردن

عبارت

14

play basketball/pleɪ ˈbæskətˌbɔl/

بسکتبال بازی کردن

عبارت

15

Who is good at telling stories?/hu ɪz gʊd æt ˈtɛlɪŋ ˈstɔriz?/

کی خوب می تواند داستان بگوید؟ کی داستان گفتن خوب بلد است؟

جمله

16

wow!/waʊ!/

وای! اوه!، آه!

حرف ندا

17

Why not?/waɪ nɑt?/

چرا که نه؟

جمله

18

Recite the Holy Quran/rəˈsaɪt ðə ˈhoʊli kɔːrˈɑːn/

قرائت کردن قرآن مجید

عبارت

19

do a puzzle/du ə ˈpʌzəl/

پازل درست کردن جورچین بازی کردن

عبارت

20

Excuse me, I have a question./ɪkˈskjus mi, aɪ hæv ə ˈkwɛsʧən./

ببخشید، من یک سوال دارم.

جمله

21

Who can play tennis?/hu kæn pleɪ ˈtɛnɪs?/

کی می تواند تنیس بازی کند؟ کی بلد است تنیس بازی کند؟

جمله

22

tell a story/tɛl ə ˈstɔri/

داستان گفتن داستان تعریف کردن

عبارت

23

Can they play basketball?/kæn ðeɪ pleɪ ˈbæskətˌbɔl?/

آیا آنها می توانند بسکتبال بازی کنند؟ آیا آنها بلد هستند بسکتبال بازی کنند؟

جمله

24

play badminton/pleɪ ˈbædˌmɪntən/

بدمینتون بازی کردن

عبارت

25

run/rʌn/

دویدن

فعل

26

Can she search the Web?/kæn ʃi sɜrʧ ðə wɛb?/

آیا او می تواند در اینترنت جستجو کند؟ آیا او سرچ کردن در اینترنت را بلد است؟

جمله

27

good/gʊd/

خوب

صفت

28

swim/swɪm/

شنا کردن

فعل

29

Are you good at riding a bicycle?/ɑr ju gʊd æt ˈraɪdɪŋ ə ˈbaɪsɪkəl?/

آیا دوچرخه سواری ات خوب است؟ آیا خوب دوچرخه سواری کردن بلدی؟

جمله

30

Can you ride a bicycle?/kæn ju raɪd ə ˈbaɪsɪkəl?/

می توانید دوچرخه سواری کنید؟ دوچرخه سواری بلد هستی؟

جمله

31

Is she good at cooking?/ɪz ʃi gʊd æt ˈkʊkɪŋ?/

آیا آشپزی او خوب است؟

جمله

32

draw/drɔː/

نقاشی کشیدن نقاشی کردن، کشیدن

فعل

33

Come to my house this afternoon./kʌm tu maɪ haʊs ðɪs ˌæftərˈnun./

امروز بعد از ظهر به خانه ی من بیا.

جمله

34

take photos/teɪk ˈfoʊˌtoʊz/

عکس گرفتن

عبارت

35

Can he do a puzzle?/kæn hi du ə ˈpʌzəl?/

آیا او می تواند پازل را تکمیل کند؟ آیا او می تواند جورچین بازی کند؟

جمله

36

ability/əˈbɪləti/

مهارت توانایی

اسم

37

I’m not good at drawing./aɪm nɑt gʊd æt ˈdrɔɪŋ./

من نقاشی ام خوب نیست.

جمله

38

Can you draw?/kæn ju drɔ?/

می توانی نقاشی بکشی؟ نقاشی کشیدن بلدی؟

جمله

39

Who is good at riding a bicycle?/hu ɪz gʊd æt ˈraɪdɪŋ ə ˈbaɪsɪkəl?/

چه کسی دوچرخه سواری اش خوب است؟

جمله

40

work with a computer/wɜrk wɪð ə kəmˈpjutər/

با کامپیوتر کار کردن

عبارت

41

Who can take photos?/hu kæn teɪk ˈfoʊˌtoʊz?/

کی می تواند عکس بگیرد؟ کی بلد است عکس بگیرد؟

جمله

42

Your drawing is very good./jʊər ˈdrɔɪŋ ɪz ˈvɛri gʊd./

نقاشی تو خیلی قشنگ است.

جمله

43

draw a picture/drɔ ə ˈpɪkʧər/

نقاشی کشیدن

عبارت

44

play ping-pong/pleɪ pɪŋ-pɔŋ/

پینگ پنگ بازی کردن

عبارت

45

make tea/meɪk ti/

چای درست کردن

عبارت

46

I can take good photos./aɪ kæn teɪk gʊd ˈfoʊˌtoʊz./

من می توانم خوب عکس بگیرم. من بلدم عکس های خوبی بگیرم.

جمله

47

speak/spiːk/

صحبت کردن حرف زدن، سخن گفتن

فعل

48

I can’t make it today./aɪ kænt meɪk ɪt tuˈdeɪ./

من امروز نمی توانم (بیایم).

جمله

49

ride a bicycle/raɪd ə ˈbaɪsɪkəl/

دوچرخه سواری کردن

عبارت

50

play tennis/pleɪ ˈtɛnəs/

تنیس بازی کردن

عبارت

51

play chess/pleɪ ʧɛs/

شطرنج بازی کردن

عبارت

52

type/tɑɪp/

تایپ کردن

فعل

53

read/riːd/

خواندن مطالعه کردن

فعل

54

puzzle/ˈpʌz.əl/

جدول پازل، جورچین

اسم

55

You can bring your drawing book, too./ju kæn brɪŋ jʊər ˈdrɔɪŋ bʊk, tu./

می توانی دفتر نقاشی ات را هم همراه خودت بیاوری.

جملهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی