درس 2


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

What days do you play sports?/wʌt deɪz du ju pleɪ spɔrts?/

چه روزهایی ورزش می کنی؟ چه روزهایی بازی ورزشی انجام می دهی؟

جمله

2

What days do you go shopping?/wʌt deɪz du ju goʊ ˈʃɑpɪŋ?/

چه روزهایی خرید می روی؟

جمله

3

When can you start?/wɛn kæn ju stɑrt?/

از کی می توانی شروع کنی؟

جمله

4

day/deɪ/

روز

اسم

5

midnight/ˈmɪd.nɑɪt/

نیمه شب بامداد

اسم

6

What days do you go to school?/wʌt deɪz du ju goʊ tu skul?/

چه روزهایی به مدرسه می روی؟

جمله

7

go to library/goʊ tu ˈlaɪˌbrɛri/

به کتابخانه رفتن

عبارت

8

visit relatives/ˈvɪzət ˈrɛlətɪvz/

سر زدن به فامیل دیدن خویشاوندان

عبارت

9

That’s fine./ðæts faɪn./

خوبه.

جمله

10

when/wen/

چه زمانی کی

قید

11

why/waɪ/

چرا برای چه

قید

12

I go to the gym on Sundays and Tuesdays./aɪ goʊ tu ðə ʤɪm ɑn ˈsʌnˌdeɪz ænd ˈtuzˌdeɪz./

من یکشنبه ها و سه شنبه ها به باشگاه می روم.

جمله

13

sunrise/ˈsʌn.rɑɪz/

طلوع خورشید

اسم

14

midday/ˈmɪdˌdeɪ/

ظهر نیم روز

اسم

15

I stay at home and relax./aɪ steɪ æt hoʊm ænd rɪˈlæks./

من خانه می مانم و استراحت می کنم.

جمله

16

night/nɑɪt/

شب

اسم

17

climb a mountain/klaɪm ə ˈmaʊntən/

کوهنوردی کردن از کوه بالا رفتن

عبارت

18

I’ll let her know./aɪl lɛt hɜr noʊ./

به او می گویم. به او خبر خواهم داد.

جمله

19

relax/rɪˈlæks/

آرامیدن آسودن، استراحت کردن

فعل

20

noon/nuːn/

ظهر

اسم

21

stay/steɪ/

ماندن باقی ماندن

فعل

22

weekend/ˌwiːkˈend/

آخر هفته

اسم

23

… is not very good at English./… ɪz nɑt ˈvɛri gʊd æt ˈɪŋglɪʃ./

... زیاد انگلیسی اش خوب نیست.

جمله

24

Every weekday./ˈɛvəri ˈwikˌdeɪ./

هر روز هفته

جمله

25

sir/sɜr/

آقا قربان، جناب

اسم

26

go to the gym/goʊ tu ðə ʤɪm/

رفتن به باشگاه

عبارت

27

play sports/pleɪ spɔrts/

ورزش کردن بازی ورزشی کردن

جمله

28

go to school/goʊ tə skul/

به مدرسه رفتن

عبارت

29

gym/dʒɪm/

باشگاه

اسم

30

madam/ˈmæd.əm/

خانم

اسم

31

What days do you study English?/wʌt deɪz du ju ˈstʌdi ˈɪŋglɪʃ?/

چه روزهایی زبان (انگلیسی) می خوانی؟

جمله

32

well/wel/

خب خیلی خوب

حرف ندا

33

watch TV/wɑʧ ˈtiˈvi/

تلویزیون تماشا کردن

عبارت

34

weekday/ˈwiːk.deɪ/

روز هفته روز کاری

اسم

35

sunset/ˈsʌn.set/

غروب خورشید

اسم

36

week/wiːk/

هفته هفت روز

اسم

37

How about Friday mornings?/haʊ əˈbaʊt ˈfraɪdi ˈmɔrnɪŋz?/

صبح های جمعه چطور؟

جمله

38

study lessons/ˈstʌdi ˈlɛsənz/

درس خواندن

عبارت

39

That sounds great!/ðæt saʊndz greɪt!/

عالی به نظر می رسد! عالیه!

جمله

40

What days do you go to the library?/wʌt deɪz du ju goʊ tu ðə ˈlaɪˌbrɛri?/

چه روزهایی به کتابخانه می روی؟

جمله

41

What do you do in the afternoons?/wʌt du ju du ɪn ði ˌæftərˈnunz?/

بعد از ظهرها چه کار می کنی؟

جملهبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی