درس 3


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

oxygen/ˈɑk.sɪ.dʒən/

اکسیژن

اسم

2

fan/fæn/

پنکه

اسم

3

God helps those who help themselves/gɑd hɛlps ðoʊz hu hɛlp ðɛmˈsɛlvz/

از تو حرکت از خدا برکت

جمله

4

fossil fuel/ˈfɑsəl ˈfjuəl/

سوخت فسیلی

اسم

5

herd/hɜrd/

گله

اسم

6

necessary/ˈnes.əˌser.i/

لازم ضروری

صفت

7

LED light bulb/ɛl i di laɪt bʌlb/

لامپ ال‌ای‌دی

اسم

8

Jupiter/ˈdʒuːpɪtər/

مشتری (سیاره)

اسم

9

stable/ˈsteɪbl/

اسطبل

اسم

10

form/fɔːrm/

شکل نوع

اسم

11

joint/dʒɔɪnt/

مفصل

اسم

12

Nobel Prize/noʊˌbel ˈpraɪz/

جایزه نوبل

اسم

13

Saturn/ˈsætɜːrn/

زحل (سیاره)

اسم

14

reduce/rəˈdus/

کاهش دادن کم کردن

فعل

15

Cut your coat according to your cloth/kʌt jʊər koʊt əˈkɔrdɪŋ tu jʊər klɔθ/

پا را به اندازه گلیم خود دراز کن

جمله

16

variety/vəˈraɪəti/

تنوع گستره

اسم

17

kinetic energy/kəˈnɛtɪk ˈɛnərʤi/

انرژی جنبشی

اسم

18

chemical/ˈkem.ə.kəl/

شیمیایی

صفت

19

Uranus/ˈjʊrənəs/

اورانوس (سیاره)

اسم

20

pollute/pəˈlut/

آلوده کردن

فعل

21

require/rɪˈkwaɪər/

نیاز داشتن ملزم بودن

فعل

22

Absence makes the heart grow fonder/ˈæbsəns meɪks ðə hɑrt groʊ ˈfɑndər/

دوری و دوستی

جمله

23

mechanical/məˈkænɪkəl/

مکانیکی

صفت

24

Neptune/ˈneptjuːn/

نپتون

اسم

25

radiation/ˌreɪdiˈeɪʃn/

تشعشع تابش، پرتوافکنی

اسم

26

nuclear/ˈnuː.kliː.ər/

هسته‌ای

صفت

27

string light bulb/strɪŋ laɪt bʌlb/

لامپ رشته‌ای لامپ حبابی

اسم

28

tide/tɑɪd/

جزر و مد

اسم

29

cooling/ˈkuːlɪŋ/

خنک‌کننده

صفت

30

engine/ˈen.dʒən/

موتور

اسم

31

client/ˈklaɪənt/

مشتری موکل

اسم

32

voluntary/ˈvɑːlənteri/

داوطلبانه اختیاری

صفت

33

thus/ðʌs/

بنابراین به این خاطر

قید

34

power/ˈpɑʊ.ər/

انرژی تامین کردن برق رساندن

فعل

35

delivery/dɪˈlɪv.ə.ri/

تحویل

اسم

36

racehorse/ˈreɪshɔːrs/

اسب مسابقه

اسم

37

material/məˈtɪriəl/

ماده مصالح

اسم

38

replace/rɪˈpleɪs/

جایگزین کردن عوض کردن

فعل

39

generate/ˈʤɛnəˌreɪt/

تولید کردن به وجود آوردن، ایجاد کردن

فعل

40

proverb/ˈprɑːvɜːrb/

ضرب‌المثل

اسم

41

battery/ˈbæt̬.ə.ri/

باتری

اسم

42

electrical/eˈlek.trɪ.kəl/

برقی الکتریکی، الکترونیکی

صفت

43

as well/æz wel/

هم همچنین

قید

44

global warming/ˌgloʊ.bəlˈwɔːr.mɪŋ/

گرمایش جهانی گرم شدن کره زمین

اسم

45

Pluto/ˈpluːtoʊ/

پلوتون پلوتو

اسم

46

waste/weɪst/

پسماند زباله

اسم

47

environment/enˈvɑɪ.rən.mənt/

محیط زیست

اسم

48

document/ˈdɑkjəmɛnt/

سند مدرک

اسم

49

renewable/rɪˈnuːəbl/

تجدیدپذیر

صفت

50

communication/kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃən/

ارتباط معاشرت

اسم

51

Birds of a feather flock together/bɜrdz ʌv ə ˈfɛðər flɑk təˈgɛðər/

کبوتر با کبوتر باز با باز

جمله

52

excellent/ˈek.sə.lənt/

عالی بی‌نقص، تمام و کمال

صفت

53

use up/juz ʌp/

تمام کردن کامل مصرف کردن

فعل

54

plug in/plʌg ɪn/

به پریز برق وصل کردن

فعل

55

garbage/ˈgɑr.bɪdʒ/

زباله آشغال

اسم

56

Actions speak louder than words./ˈækʃənz spik ˈlaʊdər ðæn wɜrdz./

دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

جمله

57

suitcase/ˈsuːt.keɪs/

چمدان

اسم

58

B.C./bi.si./

قبل از میلاد مسیح

اسم

59

Money does not grow on trees/ˈmʌni dʌz nɑt groʊ ɑn triz/

پول که علف خرس نیست پول به آسانی به دست نمی آید

جمله

60

store/stɔːr/

ذخیره کردن

فعل

61

swimming pool/ˈswɪm.ɪŋˌpuːl/

استخر شنا

اسم

62

outlet/ˈaʊtlet/

پریز برق

اسم

63

forever/fɔːrˈev.ər/

برای همیشه تا ابد

قید

64

picnic/ˈpɪk.nɪk/

پیک‌نیک گردش

اسم

65

apologize/əˈpɑl.əˌdʒɑɪz/

عذرخواهی کردن

فعل

66

flashlight/ˈflæʃ.lɑɪt/

چراغ قوه

اسم

67

landfill/ˈlændˌfɪl/

خاک‌چال (محل) دفن زباله زیر خاک

اسم

68

source/sɔrs/

منشأ منبع

اسم

69

vacuum cleaner/ˈvækjuəm kliːnər/

جاروبرقی

اسم

70

nonrenewable/ˌnɑːn rɪˈnuːəbl/

تجدیدنشدنی تجدیدناپذیر

صفت

71

barbecue/ˈbɑr.bɪˌkjuː/

کبابخوری (مهمانی) کبابخوری

اسم

72

There’s no place like home/ðɛrz noʊ pleɪs laɪk hoʊm/

هیچ جا خانه آدم نمی‌شود

جمله

73

format/ˈfɔrˌmæt/

شکل طرح، فرمت

اسم

74

Practice makes perfect/ˈpræktəs meɪks ˈpɜrˌfɪkt/

کار نیکو کردن از پر کردن است تمرین زیاد باعث موفقیت در کاری می‌شود

جمله

75

overcome/ˈoʊvərˌkʌm/

غالب آمدن چیره شدن، غلبه کردن

فعل

76

demand/dɪˈmænd/

تقاضا درخواست

اسم

77

burn/bɜrn/

سوزاندن سوختن

فعل

78

kite/kɑɪt/

بادبادک

اسم

79

Too many cooks spoil the broth./tu ˈmɛni kʊks spɔɪl ðə brɔθ./

آشپز که چند تا شود غذا یا شور می شود یا بی نمک.

جمله

80

consume/kənˈsum/

مصرف کردن استفاده کردن، غذا خوردن

فعل

81

charge/tʃɑːrdʒ/

شارژ کردن (وسایل برقی و ...)

فعل

82

Easy come easy go./ˈizi kʌm ˈizi goʊ./

باد آورده را باد می برد. آسان بیاید آسان هم می رود.

جمله

83

balcony/ˈbæl.kə.ni/

بالکن تراس، ایوان

اسم

84

gasoline/ˈgæsəˌlin/

بنزین

اسم

85

wind turbine/ˈwɪnd tɜːrbaɪn/

توربین بادی

اسم

86

convert/kənˈvɜrt/

تبدیل کردن تبدیل شدن

فعل

87

portable/ˈpɔrtəbəl/

قابل انتقال قابل حمل

صفت

88

give off/gɪv ɔf/

منتشر کردن (بو) ساتع کردن

فعل

89

solar power/ˈsoʊlər ˈpaʊər/

انرژی خورشیدی

اسم

90

absorb/əbˈzɔrb/

جذب کردن

فعل

91

clean energy/klin ˈɛnərʤi/

انرژی پاک

اسم

92

digital camera/ˌdɪdʒ.ət̬.əlˈkæm.rə/

دوربین دیجیتال

اسم

93

oil/ɔɪl/

نفت

اسم

94

sunshine/ˈsʌn.ʃɑɪn/

آفتاب نور آفتاب

اسم

95

gadget/ˈgæʤət/

وسیله اسباب، ابزارک

اسم

96

load/loʊd/

بار

اسم

97

opposite/ˈɑp.ə.zɪt/

مخالف متضاد

اسم

98

harm/hɑrm/

آسیب ضرر

اسم

99

solar system/ˈsoʊlər sɪstəm/

منظومه شمسی

اسم

100

practical/ˈpræktɪkəl/

به درد بخور کاربردی

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی