درس 2


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

generally/ˈdʒen.rə.li/

معمولا غالبا

قید

2

unknown/ʌnˈnoʊn/

نامعلوم ناآشنا

صفت

3

level/ˈlev.əl/

سطح

اسم

4

colony/ˈkɑːləni/

کلونی انبوه

اسم

5

antonym/ˈæntənɪm/

متضاد مخالف

اسم

6

section/ˈsek.ʃən/

بخش قسمت، ناحیه

اسم

7

pronunciation/prəˌnʌn.siːˈeɪ.ʃən/

تلفظ

اسم

8

expression/ɪkˈspreʃ.ən/

اصطلاح عبارت

اسم

9

device/dɪˈvaɪs/

دستگاه وسیله، ابزار

اسم

10

unsystematically/ˌʌnˌsɪstəˈmætɪkli/

بدون قاعده مشخص غیرسیستماتیک

قید

11

bilingual/baɪˈlɪŋgwəl/

دو زبانه مسلط به دو زبان

صفت

12

monolingual/ˌmɑːnəˈlɪŋɡwəl/

تک زبانه

صفت

13

highlight/ˈhaɪlaɪt/

برجسته کردن مورد تاکید قرار دادن، مشخص کردن

فعل

14

primarily/prɑɪˈmer.ə.li/

در درجه اول عمدتا، بیشتر

قید

15

stand for/stænd fɔr/

به معنای چیزی بودن علامت چیزی بودن

فعل

16

biography/baɪˈɑgrəfi/

زندگینامه

اسم

17

allow/əˈlɑʊ/

اجازه دادن

فعل

18

incomprehensible/ɪŋˌkɑmprəˈhɛnsɪbəl/

غیر قابل فهم مبهم

صفت

19

whereas/werˈæz/

در حالی که

حرف ربط

20

term/tɜrm/

اصطلاح واژه

اسم

21

jump into/ʤʌmp ˈɪntu/

ناگهان تصمیم به انجام کاری گرفتن

فعل

22

technical/ˈtɛknɪkəl/

فنی

صفت

23

figure out/ˈfɪgjər aʊt/

فهمیدن سر در آوردن

فعل

24

unexpectedly/ˌʌn.ɪkˈspek.tɪd.li/

به طور غیر منتظره‌ای

قید

25

treasure/ˈtreʒ.ər/

گنج گنجینه

اسم

26

intermediate/ˌɪn.t̬ərˈmiːd.iː.ət/

سطح متوسط میانی، وسطی

صفت

27

user/ˈjuː.zər/

مصرف‌کننده کاربر

اسم

28

phrase/freɪz/

عبارت

اسم

29

combination/ˌkɑm.bəˈneɪ.ʃən/

ترکیب مخلوط

اسم

30

pocket dictionary/ˈpɑkət ˈdɪkʃəˌnɛri/

فرهنگ لغت جیبی

اسم

31

telescope/ˈtel.əˌskoʊp/

تلسکوپ

اسم

32

invisible/ɪnˈvɪz.ə.bəl/

نامرئی ناپیدا

صفت

33

immediate/ɪˈmiː.diː.ət/

فوری آنی

صفت

34

international/ˌɪn.tərˈnæʃ.ən.əl/

بین‌المللی

صفت

35

spelling/ˈspel.ɪŋ/

هجی املا

اسم

36

IPA/aɪ-pi-eɪ/

الفبای آوانگاری بین‌المللی

اسم

37

advanced/ədˈvænst/

پیشرفته مدرن، مترقی

صفت

38

astronaut/ˈæstrəˌnɑt/

فضانورد

اسم

39

shark/ʃɑːrk/

کوسه

اسم

40

access/ˈæk.ses/

دسترسی اجازه (برای داخل شدن)

اسم

41

database/ˈdeɪ.tə.beɪs/

پایگاه داده‌ها پایگاه اطلاعات

اسم

42

definition/ˌdef.əˈnɪʃ.ən/

معنی مفهوم، تعریف

اسم

43

scavenger/skˈævɪndʒɚ/

جانور لاشخور زباله‌گرد

اسم

44

inner ear/ˌɪnər ˈɪr/

گوش داخلی

اسم

45

heavily/ˈhev.ə.li/

به‌شدت به‌سنگینی

قید

46

wherever/werˈev.ər/

هر جا

حرف ربط

47

complicated/ˈkɑm.pləˌkeɪt̬.əd/

پیچیده دشوار

صفت

48

plus/plʌs/

به علاوه به اضافه

حرف اضافه

49

issue/ˈɪʃuː/

مسئله موضوع، معضل

اسم

50

reproduce/ˌriːprəˈduːs/

تولیدمثل کردن زاییدن

فعل

51

abbreviation/əˌbriviˈeɪʃən/

مخفف کوتاه شده

اسم

52

hearing loss/ˈhirɪŋ lɔs/

ناشنوایی

اسم

53

painful/ˈpeɪn.fəl/

دردناک ناراحت‌کننده

صفت

54

increasingly/ɪnˈkriː.sɪŋ.li/

بیش از پیش به طور فزاینده

قید

55

origin/ˈɔːr.ə.dʒən/

منشاء خاستگاه

اسم

56

pattern/ˈpæt̬.ərn/

طرح نقش، الگو

اسم

57

magnet/ˈmægnət/

آهن‌ربا

اسم

58

ocean/ˈoʊ.ʃən/

اقیانوس

اسم

59

infection/ɪnˈfek.ʃən/

عفونت آلودگی

اسم

60

communicative/kəˈmjuː.nɪ.keɪ.t̬ɪv/

خوش برخورد اجتماعی

صفت

61

element/ˈel.ə.mənt/

عنصر جزء

اسم

62

contain/kənˈteɪn/

حاوی بودن در برداشتن، شامل بودن

فعل

63

anthill/ˈænthɪl/

تپه مورچگان لانه مورچه

اسم

64

planet/ˈplæn.ət/

سیاره

اسم

65

volume/ˈvɑːljuːm/

جلد (کتاب)

اسم

66

arrangement/əˈreɪndʒ.mənt/

آرایش ترتیب

اسم

67

attack/əˈtæk/

حمله کردن

فعل

68

aid/eɪd/

ابزار وسیله

اسم

69

avoid/əˈvɔɪd/

دوری کردن اجتناب کردن، پرهیز کردن

فعل

70

crop/krɑːp/

محصول

اسم

71

alphabetical/ˌæl.fəˈbet̬.ɪ.kəl/

بر طبق حروف الفبا الفبایی

صفت

72

superhuman/ˌsuːpərˈhjuːmən/

ابرانسان فوق بشر

اسم

73

introduction/ˌɪntrəˈdʌkʃn/

مقدمه پیش‌گفتار

اسم

74

unchangeable/ʌnˈtʃeɪndʒəbl/

تغییرناپذیر غیر قابل تغییر

صفت

75

hardworking/ˈhɑrˌdwɜrkɪŋ/

سخت‌کوش کوشا

صفت

76

World Wide Web/wɜrld waɪd wɛb/

وب جهان گستر جهان وب، وب

اسم

77

essential/ɪˈsɛnʃəl/

لازم ضروری

صفت

78

convert/kənˈvɜrt/

تبدیل کردن تبدیل شدن

فعل

79

magnifying glass/ˈmægnəˌfaɪɪŋ glæs/

ذره‌بین

اسم

80

learner's dictionary/ˈlɜrnərz ˈdɪkʃəˌnɛri/

فرهنگ لغت آموزشی (مخصوص زبان آموزان مبتدی)

اسم

81

app/æp/

اپ (موبایل) نرم‌افزار کاربردی، اپلیکیشن

اسم

82

endanger/ɪnˈdeɪndʒər/

به خطر انداختن

فعل

83

resource/ˈriː.sɔːrs/

منبع

اسم

84

order/ˈɔːrd.ər/

ترتیب

اسم

85

insect/ˈɪn.sekt/

حشره

اسم

86

superhuman/ˌsuːpərˈhjuːmən/

فوق بشری ابرانسانی

صفت

87

vibration/vaɪˈbreɪʃn/

ارتعاش لرزش

اسم

88

access/ˈæk.ses/

دسترسی داشتن دست یافتن، دسترسی پیدا کردن

فعل

89

throughout/θruˈaʊt/

سرتاسر (در) تمام، از اول تا آخر

حرف اضافه

90

PC/piːˈsiː/

کامپیوتر شخصی

اسم

91

provide/prəˈvaɪd/

فراهم کردن تدارک دیدن

فعل

92

effectively/ɪˈfɛktɪvli/

به طور موثر به صورت تاثیرگذار

قید

93

compile/kəmˈpaɪl/

جمع‎آوری کردن گردآوری کردن، تدوین کردن

فعل

94

browser/ˈbrɑʊ.zər/

مرورگر جستجوگر

اسم

95

unsuccessfully/ˌʌnsəkˈsesfəli/

بدون موفقیت

قید

96

transmit/trænzˈmɪt/

انتقال دادن (امواج رادیویی و ...) فرستادن، منتقل کردن

فعل

97

commercial/kəˈmɜr.ʃəl/

بازرگانی تجاری

صفت

98

confusing/kənˈfjuː.zɪŋ/

گیج‌کننده

صفت

99

smart phone/ˈsmɑːrt foʊn/

تلفن هوشمند

اسم

100

scale/skeɪl/

مقیاس میزان، معیار

اسم

ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

101

directly/dəˈrek.tli/

مستقیما

قید

102

middle ear/ˌmɪdl ˈɪr/

گوش میانی

اسم

103

according to/əˈkɔːrd.ɪŋ.tuː/

طبق مطابق، بر اساس

حرف اضافه

104

tip/tɪp/

نصیحت نکته، راهنمایی

اسم

105

guide/gaɪd/

راهنما کتابچه راهنما

اسم

106

arrange/əˈreɪndʒ/

مرتب کردن آراستن، منظم کردن

فعل

107

circle/ˈsɜr.kəl/

دایره کشیدن دور (چیزی) خط کشیدن

فعل

108

average/ˈæv.rɪdʒ/

میانگین

اسم

109

surround/səˈrɑʊnd/

احاطه کردن محصور کردن، فرا گرفتن

فعل

110

elementary/ˌel.əˈmen.tər.i/

ابتدایی

صفت

111

entry/ˈen.tri/

مدخل

اسم

112

part of speech/ˌpɑːrt əv ˈspiːtʃ/

نقش واژه (دستور زبان) اقسام کلمه

اسم

113

compare/kəmˈper/

مقایسه کردن

فعل

114

stick/stɪk/

چسبیدن گیر کردن

فعل

115

symbol/ˈsɪmbəl/

نماد سمبل

اسم

116

widely/ˈwɑɪd.li/

به طور گسترده

قید

117

suppose/səˈpoʊz/

فرض کردن گمان کردن، فکر کردن

فعل

118

snake/sneɪk/

مار

اسم

119

topic sentence/ˈtɑpɪk ˈsɛntəns/

جمله موضوعی مهم‌ترین جمله پاراگراف

اسم

120

recommend/ˌrek.əˈmend/

پیشنهاد کردن توصیه کردن

فعل

121

general/ˈdʒen.rəl/

عمومی همگانی

صفتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی