درس 1


ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

1

emotion/ɪˈmoʊ.ʃən/

احساس عاطفه

اسم

2

comma/ˈkɑm.ə/

ویرگول

اسم

3

whereby/werˈbaɪ/

که به وسیله آن که به موجب آن

قید

4

reply/rəˈplɑɪ/

پاسخ دادن

فعل

5

loving/ˈlʌvɪŋ/

مهربان بامحبت

صفت

6

hard of hearing/hɑrd ʌv ˈhirɪŋ/

سنگین‌گوش کم‌شنوا

صفت

7

strength/streŋθ/

قدرت توانایی

اسم

8

orally/ˈɔːrəli/

به صورت شفاهی شفاها

قید

9

cruel/ˈkruː.əl/

بی‌رحم ظالم

صفت

10

reader/ˈriːd.ər/

خواننده (کتاب و ...)

اسم

11

elderly/ˈɛldərli/

سالمند

صفت

12

smart phone/ˈsmɑːrt foʊn/

تلفن هوشمند

اسم

13

meaningful/ˈmiː.nɪŋ.fʊl/

هدفمند معنی‌دار

صفت

14

unconditionally/ˌʌnkənˈdɪʃənəli/

بی قید و شرط

قید

15

just/dʒʌst/

تازگی الان، چند لحظه پیش

قید

16

heritage/ˈherɪtɪdʒ/

میراث یادگار

اسم

17

burst into tears/bɜrst ˈɪntu tɛrz/

زیر گریه زدن شروع به گریه کردن

عبارت

18

take temperature/teɪk ˈtɛmprəʧər/

درجه حرارت بدن کسی را اندازه گرفتن

عبارت

19

spare no pains/spɛr noʊ peɪnz/

از هیچ چیز مضایقه نکردن

عبارت

20

handle/ˈhændəl/

از پس کاری برآمدن

فعل

21

common/ˈkɑmən/

متداول رایج

صفت

22

tool/tuːl/

ابزار وسیله

اسم

23

teenager/ˈtiːˌneɪ.dʒər/

نوجوان

اسم

24

repeatedly/rɪˈpiːtɪdli/

بارها مکرر

قید

25

proud/prɑʊd/

مفتخر خشنود

صفت

26

technology/tekˈnɑl.ə.dʒi/

فناوری تکنولوژی

اسم

27

aloud/əˈlɑʊd/

بلند

قید

28

diploma/dəˈploʊ.mə/

دیپلم مدرک تحصیلی

اسم

29

unreal/ˌʌnˈriːəl/

غیر واقعی خیالی

صفت

30

ethics/ˈeθɪks/

فلسفه اخلاق علم اخلاق، اخلاقیات، اخلاقی بودن

اسم

31

forgive/fərˈgɪv/

بخشیدن

فعل

32

guidelines/ˈɡaɪdlaɪnz/

دستورالعمل‌ها رهنمودها

اسم

33

dishwasher/ˈdɪʃˌwɑʃ.ər/

ماشین ظرفشویی

اسم

34

grateful/ˈgreɪtfəl/

سپاسگزار قدردان، ممنون

صفت

35

medicine/ˈmed.ɪ.sən/

پزشکی

اسم

36

ordinary/ˈɔːrdneri/

معمولی عادی

صفت

37

careful/ˈker.fəl/

مراقب مواظب

صفت

38

worthy/ˈwɜːrði/

لایق شایسته

صفت

39

collocation/ˌkɑ.ləˈkeɪ.ʃən/

همایند همنشینی (واژگانی)، با هم آیی

اسم

40

calmly/ˈkɑm.li/

به آرامی با آرامش

قید

41

grandchild/ˈgræn.tʃɑɪld/

نوه

اسم

42

computer game/kəmˈpjutər geɪm/

بازی رایانه‌ای

اسم

43

sofa/ˈsoʊ.fə/

مبل راحتی کاناپه

اسم

44

lovingly/ˈlʌvɪŋli/

با عشق سرشار از عشق، به طور محبت‌آمیز

قید

45

on the other hand/ɑn ði ˈʌðər hænd/

از طرف دیگر از سویی دیگر

عبارت

46

diary/ˈdɑɪ.ə.ri/

دفتر خاطرات

اسم

47

tablet/ˈtæblət/

تبلت [نوعی رایانه تخت]

اسم

48

born/bɔːrn/

متولد شده به دنیا آمده

فعل

49

function/ˈfʌŋkʃən/

کارکرد عملکرد، وظیفه

اسم

50

temperature/ˈtemp.rə.tʃər/

دما

اسم

51

appreciate/əˈpriːʃieɪt/

قدر (چیزی یا کسی را) دانستن ارزش قایل بودن

فعل

52

countless/ˈkaʊntləs/

بی شمار بسیار زیاد

صفت

53

pigeon/ˈpɪʤən/

کبوتر

اسم

54

sense of belonging/sɛns ʌv bɪˈlɔŋɪŋ/

حس تعلق

عبارت

55

homeland/ˈhoʊmlænd/

میهن وطن

اسم

56

memory/ˈmem.ə.ri/

حافظه (انسان و رایانه)

اسم

57

inspiration/ˌɪnspəˈreɪʃn/

الهام الهام بخشی

اسم

58

note/noʊt/

ملاحظه کردن توجه کردن، متوجه چیزی شدن

فعل

59

hug/hʌg/

بغل کردن در آغوش گرفتن

فعل

60

feed/fiːd/

غذا دادن

فعل

61

generous/ˈdʒen.ə.rəs/

بخشنده دست و دل باز

صفت

62

importantly/ɪmˈpeɪ.ʃənt.li/

به طور مهم

قید

63

kiss/kɪs/

بوسیدن

فعل

64

hence/hens/

بنابراین از این رو، به همین خاطر

قید

65

take care/teɪk kɛr/

مواظبت کردن (از کسی یا چیزی) مراقبت کردن، نگه‌داری

فعل

66

lap/læp/

روی ران پا روی پا

اسم

67

distinguished/dəˈstɪŋ.gwɪʃt/

سرشناس شناخته شده

صفت

68

shout/ʃɑʊt/

داد زدن فریاد زدن

فعل

69

physician/fɪˈzɪʃn/

پزشک دکتر

اسم

70

accident/ˈæk.sɪ.dənt/

اتفاق

اسم

71

cure/kjʊr/

درمان کردن شفا دادن

فعل

72

sense of appreciation/sɛns ʌv əˌpriʃiˈeɪʃən/

حس قدردانی

اسم

73

care for/kɛr fɔr/

دوست داشتن

فعل

74

responsibility/rɪˌspɑn.səˈbɪl.ət̬.i/

مسئولیت وظیفه

اسم

75

poet/ˈpoʊ.ɪt/

شاعر

اسم

76

mistake/mɪˈsteɪk/

اشتباه غلط

اسم

77

respect/rɪˈspekt/

احترام گذاشتن

فعل

78

scientist/ˈsɑɪ.ən.tɪst/

دانشمند

اسم

79

pity/ˈpɪt̬.i/

حیف

اسم

80

surprisingly/sərˈprɑɪ.zɪŋ.li/

به طور شگفت‌آور

قید

81

inventor/ɪnˈvɛntər/

مخترع مبدع، نوآفرین

اسم

82

morals/ˈmɔrəlz/

اخلاق اخلاقیات

اسم

83

regard/rəˈgɑrd/

در نظر گرفتن محسوب شدن

فعل

84

quite/kwɑɪt/

کاملا

قید

85

donate/ˈdoʊneɪt/

اهدا کردن

فعل

86

dedicated/ˈdɛdəkeɪtəd/

متعهد وفادار

صفت

87

found/faʊnd/

بنا نهادن تاسیس کردن

فعل

88

A.D./eɪ.di./

پس از میلاد مسیح میلادی

قید

89

accidentally/ˌæk.sɪˈden.təl.i/

تصادفا اتفاقی

قید

90

textbook/ˈtekst.bʊk/

کتاب (درسی)

اسم

91

microwave/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/

مایکروویو

اسم

92

childhood/ˈtʃɑɪld.hʊd/

کودکی بچگی

اسم

93

medical/ˈmed.ɪ.kəl/

پزشکی

صفت

94

similar/ˈsɪmələr/

مشابه شبیه

صفت

95

lower/ˈloʊər/

کاهش دادن کم کردن، پایین آوردن

فعل

96

contrast/ˈkɑːntræst/

تضاد کنتراست

اسم

97

religious/rəˈlɪdʒ.əs/

مذهبی

صفت

98

professor/prəˈfes.ər/

استاد (دانشگاه) پروفسور

اسم

99

generation/ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən/

نسل

اسم

100

kindness/ˈkaɪnd.nəs/

مهربانی

اسم

ردیف

واژه

معنی

نقش گرامری

101

failure/ˈfeɪl.jər/

شکست ناتوانی

اسم

102

by heart/ˈhɑrˌteɪk/

از حفظ از بر

عبارت

103

quietly/ˈkwɑɪ.ət.li/

آهسته بی‌‌صدا

قید

104

comprehension/ˌkɑmpriˈhɛnʃən/

فهم درک

اسم

105

boost/buːst/

بالا بردن افزایش دادن، تقویت کردن، بهبود دادن

فعل

106

polite/pəˈlɑɪt/

مودب مودبانه

صفت

107

bacteria/bækˈtɪriə/

باکتری‌ها (زیست شناسی)

اسم

108

deserve/dɪˈzɜrv/

سزاوار بودن لایق بودن

فعل

109

principle/ˈprɪnsəpəl/

اصل اخلاقی

اسم

110

result/rɪˈzʌlt/

نتیجه نتایج (جمع)

اسم

111

poetry/ˈpoʊ.ə.tri/

شعر اشعار

اسم

112

strategy/ˈstrætədʒi/

راهبرد استراتژی

اسم

113

by the way/baɪ ðə weɪ/

راستی

حرف ندا

114

for instance/fɔr ˈɪnstəns/

برای مثال

عبارتبه اشتراک بگذارید :


پیشنهاد ویژه

تماس

کلاس خصوصی کلاس خصوصی