گرامر am is are


Am / is / are


My name is Liza

نام من لیز است.


.I'm not married

ازدواج نکرده ام.


.I'm 22

من ۲۲ ساله ام.


.I'm interested in art

به هنر علاقه دارم.


.I'm American

من امریکایی ام .


.I'm from Chicago

اهل شیکاگو هستم.


.My favorite sports are tennis and swimming

ورزش های دلخواهم تنیس شناست.


.I'm a student

من دانش آموز هستم.


.My father is a doctor, and my mother is a journalist

پدرم پزشک و مادرم روزنامه نگار است.


.My favorite color is blue

رنگ دلخواهم آبی است.


?I'm cold. Can you close the window, please

من سردم است. لطفا می توانی پنجره را ببندی؟


.I'm 32 years old. My sister is 29

من ۳۲ ساله ام. خواهرم ۲۹ ساله است.


.My brother is very tall. He's a policeman

برادرم خیلی بلند قد است. او پلیس است.


.John is afraid of dogs

جان از سگ ها می ترسد.

.It's ten o'clock, You're late again

ساعت ۱۰ است دوباره دیر کردی.


.Milan and I are good friends

میلان و من دوستان خوبی هستیم.


.Your keys are on the table

کلید های شما روی میز است.


نحوه منفی کردن: برای منفی کردن جملات کافی است در جلوی فعل be کلمه not بگذاریم


.I'm tired, but I'm not hungry

من خسته ام، اما گرسنه نیستم.


.I'm afraid of dogs

من از سگ ها می ترسم.


.Tom isn't interested in politics. He's interested in music

تام به سیاست علاقه ندارد. به موسیقی علاقه مند است.


.Jessica isn't at home right now. She's at work

جسیکا الان خانه نیست. سر کار است.


.Those people aren't Canadian. They're Australian

آن آدمها کانادایی نیستند. استرالیایی اند..It's sunny today, but it isn't warm

امروز هوا آفتابی است، ولی گرم نیست.


Here's = here is

That's = that is 

There's = there is


 .Thank you. That's very kind of you

از شما متشکرم. خیلی لطف کردید.

.Look! There's Chris

نگاه کن! کریس آنجاست


.Here's your key." "Thank you"

بفرمایید، کلید هایتان.» «متشکرم.


.Thank you

متشکرم 


.Here's your key

بفرمایید، کلیدهایتان.به اشتراک بگذارید :

    پیشنهاد ویژه

    تماس

    پشتیبانی پشتیبانی

    s) - Google Analytics -->