گذشته استمراری Past continuous Tense


 

زمان گذشته استمراری Past continuous Tense

از زمان گذشته ی استمراری برای بیان کاری مستمر در گذشته استفاده می شود. مثلا دیروز داشتم فیلم مرد عنکبوتی می دیدم.

توی انگلیسی از فرمول زیر برای این حالت استفاده میشه:

فاعل + was/were + فعل ing دار present participle))

مثال:

=        I was watching a soccer match.

من داشتم یه مسابقه ی فوتبال تماشا می کردم.

منفی کردن

برای منفی کردن از was not  یا wasn’t  استفاده می کنیم. مثال:

=        I was not watching a soccer match yesterday.

من دیروز در حال تماشای مسابقه ی فوتبال نبودم.

سوالی کردن:

برای سوالی کردن جای was یا wasn’t  با فاعل عوض می شود. مثال:

=        Were you watching a soccer match yesterday?

=        Yes I was. I was watching a soccer match yesterday.

نکته 1: برای she, he, I و اسامی از was استفاده می شود و برای You, they, we از were. مثال:

=        I was playing soccer.

=        She was washing her hands.

=        He was watching a cartoon.

=        Were they going to cinema?

=        We were cleaning the office.

حالا فک کنین در حال انجام کاری بودین که یه کار دیگه هم همزمان اتفاق افتاده. مثلا داشتید تلویزیون می دیدید که زنگ خونه به صدا در میاد. مثال:

= I was watching TV when she called.

 

وقتی زنگ زد داشتم تلویزیون تماشا می کردم.

= When the phone rang, she was writing a letter.

وقتی که گوشی زنگ خورد او داشت نامه می نوشت.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید