گرامر گذشته ی ساده Simple Past Tense


 

گذشته ی ساده Simple Past Tense

از زمان گذشته ی ساده برای بیان کاری که در گذشته اتفاق افتاده استفاده می کنیم. مثلا پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت :)

سوال: خب تو انگلیسی فرمولش چجوریه؟

جواب: اینجوری:

فاعل + فعل گذشته + ادامه ی جمله

Subject + past form of the verb + rest of the sentence

مثال:

=        I went to my friend's house last night.

شب گذشته رفتم خونه ی دوستم.

خب حتما میدونید که  went گذشته go به معنای رفتنه.

قید last night  رو میتونیم اول جمله هم بیاریم:

=        Last night I went to my friend's house.

سوال: چه قیدهای دیگه ای میشه استفاده کرد.

جواب: قیدهایی مثل:

=        Last night

=        Yesterday

=        One hour ago

=        Last week

=        Last month

=        Yesterday morning

کلا هر قیدی که به زمان گذشته اشاره داره. رو میشه اورد. حتی میشه today بیاریم که معی امروز میده. اما به شرطی که منظورتون یه زمان گذشته باشه. مثلا شب دارین در مورد کاری که صبح انجام دادین صحبت می کنید.

سوال 2: میشه قید نیاریم؟

جواب: آره چرا نشه. مثال:

=        I cleaned the house.

من خونه رو تمیز کردم.

نکته 1: حالا فک کنید چندتا کار پشت سر هم تو گذشته انجام شده. مثلا شما رفتین بیرون، شیر خریدین، برگشتین خونه، و نوشیدین. چندتا کار شد؟ 4 تا؟

در این حالت باید همه ی فعلا به صورت گذشته باشن.

ترجمه انگلیسی:

=        You went to supermarket, bought milk, went back home and drank the milk.

منفی کردن گذشته ی ساده:

برای منفی کردن گذشته ساده did not یا didn’t  رو به اول جمله اضافه می کنیم. و فعل اصلی رو دوباره به صورت ساده درمیاریم. مثلا saw تبدیل میشه see.

مثال:

=        We didn’t see him yesterday.

ما دیروز او رو ندیدیم.

سوالی کردن گذشته ساده:

برای سوال کردن گذشته ساده did رو به ابتدای جمله اضافه می کنیم. اگر she, he و اسم داشته باشیم نشانه ی سوم شخص (s) در سوال حذف میشه. 

=        Did she watch this movie?

آیا او این فیلم رو دید؟

=        No she didn’t. She didn’t see this movie.

نوچ ندید!

یا

=        Yes she did. She saw this movie.

چرا دید!

نکته 2: تو گذشته ی ساده فرقی نمیکنه چه فاعلی داشته باشیم. برای

=        I, you, they, we, she, he, Ali, Zahra, Jack, Morteza

از یه فرمول استفاده می کنیم.  مثال ها:

=        Ali went to hospital.

=        She played guitar last night.

=        We saw him last year.

=        They had a picnic last week.

=        Did you clean your room today?

=        Did he do his homework yesterday?

نکته 3: گاهی میخوایم در مورد مدت زمان یه کاری صحبت کنیم. در این حالت هم میتونیم از گذشته ی ساده استفاده کنیم. به شرط اینکه اون کار به اتمام رسیده باشه. مثال:

=        I lived in Iran for 20 years.

من 20 سال در ایران زندگی کردم.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید