کاربرد no و none


کاربرد no  و  none

کاربرد no  و  none

*هر دو کلمه فوق از لحاظ معنی در زبان فارسی یکسان هستند،هر دو در جملات مثبت بکار می روند

 و مفهوم منفی به جمله مثبت می دهند تنها فرق آنها این است که no صفت است و قبل از اسم می نشیند در  حالکیه none ضمیر بوده و بجای no و اسمی که دنبال آن می آید به کار می رود.مثال زیر مطلب را روشن خواهد کرد:

I wanted some cheese but there was no cheese in the house.

I wanted some cheese but there was none in the house.

مقداری پنیر می خواستم ولی در منزل هیچ پنیری پیدا نشد.(نبود.)

                            اسم معرفی شده اول جمله+no=none

 

بعد از none  می توان از حرف اضافه of  و ضمیر  مفعولی استفاده کرد.مثال:

هیچکدام از آنها نیامدند. None of them came.                                                                    

هیچکدام از آنها برای ما مفید نیستند. None of them is useful to us.                                  

کلمه none علاوه بر کاربرد های فوق معادل عبارت (به هیچ وجه=by no means)می باشد.

مثال:

The salary which they pay me is none too high.

حقوقی که آنها به من می پردازند به هیچ وجه خیلی زیاد نیست.

*کلمه none of اگر با اسم قابل شمارش به کار رود اشاره به چند چیز یا شخص می کند،فعلی که با آن بکار می رود هم مفرد است و هم جمع.

None of the students is absent today.

هیچکدام از دانشجویان امروز غائب نیستند.

None of the students have come back yet.

None of the students has come back yet.

هیچکدام از دانشجویان هنوز بر نگشتند.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید