کاربرد have to , has to


کاربرد have to , has to

از have to  و یا has to برای بیان اجبار استفاده می شود. مثال:

1.    I have to go to this party.

من باید به این مهمانی بروم.( حتما یه چیزی اونو مجبورش کرده.)

2.    You have to do your homework.

تو باید تکالیفتو انجام بدی." احتمالا معلمشه :) "

نکته 1: پس از have to  یا has to  از فعل ساده استفاده می شود.

نکته 2: از has to  برای سوم شخص استفاده می شود.( She, he, it, proper nouns )

3.    She has to bring my book tomorrow.

او باید کتاب من رو فردا بیاره.

4.    Ali has to close the window. It's so cold.

علی باید پنجره رو ببنده. خیلی هوا سرده.

نکته 3: از have to  برای ضمیرهای I, you, they, we استفاده می شود.

5.    They have to do complete their task.

آن ها باید وظایفشان را انجام دهند.

6.    Ali and I have to go to school next year.

سال دیگه من و علی باید به مدرسه بریم.

 پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید