کاربرد each-every


کاربرد  each-every

کاربرد  each-every

 

کلمه each صفت است و قبل از اسم مفرد بکار می رود و اشاره به فرد یا واحد آن اسم می کند.

You can choose each book you like.

شما می توانید هر کتابی را که دوست دارید انتخاب کنید.(اشاره  به مفهوم جمع آن اسم می نماید یعنی شامل تمام نوع آن اسم می گردد(.مثال:

I have read every book(all the books) in this library.

من هر کتابی را در این کتابخانه خوانده ام.( من کتاب های این کتابخانه را خوانده ام.)

نکته ی مهم:چنانچه در جمله ای اشاره به دو نفر یا دو شیئی شود کلمه هر کدام در آن جمله فقط each می باشد و نمی توان از every استفاده کرد.مثال:

Two boys entered.Each boy was carrying a satchel.

دو پسر وارد شدند. هر کدام با خود کیفی را حمل می کردند.

توجه: فعل  each و every  همیشه  مفرد است یعنی تابع سوم شخص مفرد است.

 برچسب ها :

پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید