نکاتی درمورد(some,any,no)


نکاتی درمورد(some,any,no)

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ : ‏ (some, any , no )

 

 

some :

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺻﻔﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ

ﺍﺳﻤﻬﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺟـﻤﻊ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﻬﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ

ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻭﺩ .

.

I have some books.

I have some money.

Some ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺟﻤــﻼﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑــﻜﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﻼﺕ

ﻣﻨﻔﯽ ﻭ ﺳـﻮﺍﻟﯽ ﻛﻠﻤﻪ ﯼ any ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﺎ ﺍﺻــﻸ ﺍﺳﺖ .

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺍﯾﻨﻜﻪ any ﻫﻤــﺎﻧﻨﺪ some ﻣـﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﻬﺎﯼ ﻗﺎﺑــﻞ

ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺟﻤﻊ ﻭ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﻬﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﻜﺎﺭ ﺭﻭﺩ .

.

There are some pens on the table.

There are not any pens on the table.

Are there any pens on the table?

.

ﺗﺬﻛﺮ1 :

ﺩﺭ ﺟﻤـــﻼﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺗﺮﻛﯿﺐ not any ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺠﺎﯼ

ﺁﻧــــﻬﺎ ﻛﻠﻤـﻪ ﯼ no ﺭﺍ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﻢ . no ﻧﯿﺰ ﻫﻤــﺎﻧﻨﺪ some any ﻫﻢ ﻗﺒﻞ

ﺍﺯ ﺍﺳﻤﻬﺎﯼ ﻗﺎﺑــــﻞ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺟﻤـﻊ ﻭ ﻫﻢ ﻗﺒــــﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﻬﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ

ﺷﻤﺎﺭﺵ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .

ﺗﺬﻛﺮ2 :

no ﺩﺭ ﺟﻤﻼﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ

ﺑﺨﺸﺪ .

.

There are not any pens on the table.

There are no pens on the table.

I did not drink any milk.

I drank no milk .

.

ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ : ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺮﻛﺒﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ some – any no ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﻧﯿﺰﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻓﻮﻕ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ .

somebody – someone – something

anybody – anyone – anything

nobody – no one – nothing

I see somebody in the library.

She didn't eat anything.

You will say nothing .

.

.

.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید