قید روش یا حالت


قید روش یا حالت

قید روش یا حالت                                                                                        Adverb Of Manner

قید روش ،حالت قیدی است که چگونگی انجام فعلی را در جمله توصیف کند.ومهمترین قید در زبان انگلیسی محسوب می گردد.در یادگیری آن باید نهایت دقت مبذول گردد.به چند مثال زیر توجه کنید:

They walk quickly in the garden every day.  آنها هر روز به سرعت درباغ قدم می زنند.                                                    

He drives dangerously.   او خطرناک رانندگی می کند.                                                                             

 

We do our homework carefully.    ما با دقت تکلیفمان را انجام می دهیم.                                                    

  

در جملات فوق کلمات quickly,dangerouslyو carefullyقید روش یا حالت هستند و به ترتیب چگونگی انجام افعال قدم زدن ،رانندگی کردن و انجام دادن را بیان می کنند.برای ساختن قید روش به آخر صفت مطلق ly اضافه می کنیم.مثال:

حریصانه                                                greedily                         greed

به آهستگی       slow                                  slowly                                                           

به سرعت  quick                                 quickly                                                           

با دقتcareful                              carefully                                                              

بطورخطرناک dangerous                        dangerously                                              

به طور زیبا(زیبا)beautiful                            beautifully                                         

به طور جدی(با جدیت)serious                               seriously                                     

به طور بدی(بدجوری)bad                                      badly                                            

مشتاقانهwilling                                 willingly                                                                                                                     

نکته مهم:برای ساختن قید حالت بعضی از صفات مانند (fatherly) پدرانه ,دوستانه (friendly) مردانه ,(manly)احمق،نادان        (silly)باید از فرمول    ( in a..... way)  و یا   ( in a ........ manner)استفاده کرد و نمی توان به آخر آنها    lyاضافه نمود.مثال:

He spoke to me in a fatherly way.                 او با من پدرانه صحبت کرد.                                               

He acted in a manly way.او مردانه عمل کرد.                                                                     

He behaved in a friendly manner.   او دوستانه رفتار کرد.                                                       

 
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید