ضمایر مفعولی


ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی

چون این ضمایر در حالت مفعول بکار می روند یعنی عمل فاعل روی آنها انجام می گردد،از این لحاظ آنها را ضمایر

مفعولی می نامند.این ضمائر در انگلیسی عبارتند از :

ما را،به ما

us

مرا،به من

me

شما را،به شما

they

تو را،به تو

you

آنها را،به آنها

them

او را،به او(مذکر)

him

 

 

او را،به او(مونث)

her

 

 

آن را،به آن

it

 

به مثال های زیر توجه فرمائید:

I usually see him in the street every day.

من معمولا او را هر روز در خیابان می بینم.

او به من انگلیسی می آموزد. She teaches me English.                                                                       

من با او به زبان انگلیسی صحبت می کنم.                                 I speak to her in English.                    

 

تبصره:در جواب سوالWho is it?  به معنای کیست؟می توان از ضمیر مفعولی بجای ضمیر فاعلی استفاده کرد.

کیست؟                                           Who is it?                                             

من هستم.                                                          It is me.                           

در حالی که از نقطه  نظر گرامری می بایستی بعد از is  ضمیر فاعلی بکار رود یعنی It is I

صحیح تر است ولی درمکالمه معمولا از طریق اول استفاده می گردد زیرا هم مودبانه است و

هم به گوش آشنا تر.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید