صفات مقایسه ای و صفت برابر در زبان انگلیسی


صفات مقایسه ای و صفت برابر در زبان انگلیسی


 

  1 –صفت كلمه اي است كه بر سر اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند.

 

=       She is a tall woman.

او خانم قدبلندی است.

 Tall  اینجا صفت woman  هست و آن را توصیف میکند.

=       I'm a young boy.

من پسری جوان هستم.
 

 

=       مي توان چيزها يا انسان ها را از نظر داشتن يك صفت با هم مقايسه كرد. اگر دو چيز از لحاظ داشتن صفت مورد نظر با هم يكسان باشند براي بيان آن، صفت مورد نظر را بين دو كلمه (as ….. as) قرار مي دهيم . مانند :

=       Mina is as tall as her mother.

مینا به بلندی مادرش هست.

=       This car is as expensive as that car.


این ماشین به گرای آن ماشین است.

نکته: برای منفی کردن از not as…..as  استفاده می شود.

=       I'm not as clever as my cousin.


 
من به باهوشی پسرخالم نیستم.

 

  3 – اگر دو چيز را از لحاظ داشتن صفتي با هم مقايسه كنيم و يكي از آنها صفت مورد نظر را بيش از ديگري داشته باشد،‌براي بيان آن از صفت تفضيلي ( يا صفت برتر) استفاده مي كنيم. براي ساختن صفت تفضيلي به صفت مورد نظر پسوند er‌ را اضافه مي كنيم و پس از آن (از = than) را مي آوريم.

=       You are older than me.

تو از من پیرتری.=       This house is newer than that house.

اين خانه جديدتر از آن خانه است.  

=       Jack is not younger than John.

جک جوان تر از جان است.


 

 

  نکته 2: پسوند er براي صفاتي به كار مي رود كه يك سيلابي هستند مانند tall , fast, old, young, long, short و...

 

  نکته 3: همچنين پسوند er براي بعضي صفات دو سيلابي كه به y ختم مي شوند نيز به كار مي رود مانند easy,pretty,heavy,busy و...

نکته 4: برای صفاتی چند سیلابی که به y نیز ختم نمیشوند به جای er از more  قبل از صفت استفاده می کنیم. صفاتی مانند beautiful, difficult, amazing, wonderful, interesting  و...

مثال:

=       This flower is more beautiful than that flower.

این گل از اون یکی زیباتره.

=       This exam is more difficult than that one.

این امتحان از اون یکی سخت تره.

امیدوارم از این درس لذت برده باشید.

 

 پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید